Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa
NázovDátumZvesené
Návrh rozpočtu obce na obd. 2023-202529.11.2022 
Návrh VZN O dani za užívanie verejného priestranstva29.11.2022 
Návrh VZN O dani za ubytovanie29.11.2022 
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj29.11.2022 
Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach29.11.2022 
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení29.11.2022 
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady28.11.2022 
Návrh VZN o dani z nehnuteľností28.11.2022 
Návrh VZN o dani za psa28.11.2022 
Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku obce14.11.2022 
Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0314 Morava do národného zoznamu území európskeho významu - VEREJNÁ VYHLÁŠKA11.11.2022 
Rozhodnutie OÚ Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie03.11.2022 
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj03.11.2022 
Návrh Dodatku č. 15 k VZN 3/200819.10.2022 
Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce19.10.2022 
Rozhodnutie pre stavbu Verejná splašková kanalizácia obce Záhorská Ves líniová stavba, k.ú. Záhorská Ves13.10.2022 
Správne konanie Výrub drevín12.09.2022 
Zberné plynové stredisko Záhorská Ves – zriadenie a prevádzka ťažobného vrtu Záhorská Ves 709.09.2022 
Správne konanie — výrub drevín05.09.2022 
Správne konanie — výrub drevín02.09.2022 
Obchodná verejná súťaž24.08.2022 
Dodatok č. 1 k VZN 1/202224.08.2022 
Ćipovanie smetných nádob15.08.2022 
Návrh Dodatok č. 1 k VZN 1/202208.08.2022 
Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves19.07.2022 
Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce19.07.2022 
Oznam o zmene názvov ulíc18.07.2022 
Inflačná pomoc07.07.2022 
Návrh Dodatok č. 14 k VZN č. 3/2008 27.06.2022 
Oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena13.06.2022 
Návrh - Záverečný účet obce za rok 202113.06.2022 
Návrh VZN č.3/202226.05.2022 
Návrh VZN 16.05.2022 
Návrh - Monitorovacia správa PHSR za rok 202116.05.2022 
Verejná obchodná súťaž na odpredaj majetku obce.02.05.2022 
Zrušené plánované OZ 13.4.202211.04.2022 
Informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre vojnových utečencov z Ukrajiny31.03.2022 
Dočasné útočisko pre občanov Ukrajiny24.03.2022 
Obchodná verejná súťaž03.03.2022 
Úroveň vytriedenia KO v roku 202128.02.2022 
Modernizácia vybavenia zariadenia opatrovateľskej služby Jeseň života07.02.2022 
Návrh VZN01.02.2022 
Zverejnenie informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj14.01.2022 
Projekt Pohybom ku zdraviu13.01.2022 
Projekt Rekonštrukcia priestorov bývalého bytu školníka10.01.2022 
HORE