Správy kontrolóra

NázovDátum
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves na 1. polrok 2024pdf 30.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Záhorská Ves na I. polrok 2022pdf 07.04.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Záhorská Ves na II. polrok 2022pdf 07.04.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021pdf 10.09.2021
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020pdf 08.07.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021pdf 12.01.2021
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020pdf 
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020pdf 
Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pre čerpaní prostriedkov obce na vývoz splaškových vôd v rokoch 2017, 2018, 2019pdf 10.03.2020
Správa z kontroly pri realizácii VO v súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie stavebných prác na realizáciu Oprava fasády Zdravotného strediska v roku 2019pdf 10.03.2020
Správa z kontroly pri realizácii VO v súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie stavebných prác na realizáciu Cesta - Škôlka v roku 2019pdf 10.03.2020
HORE