Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Erb obce Záhorská VesObec Záhorská Ves je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

 

Verejný obstarávateľ: Obec Záhorská Ves
Sídlo: Hlavná 129, 900 65 Záhorská Ves
Štatutárny zástupca: JUDr. Boris Šimkovič, starosta
E-mail: starosta@zahorskaves.sk
Telefón: +421 34 778 03 85
Fax: +421 34 778 02 11
Číslo účtu: 7420112/0200
IČO: 305 219
DIČ: 2020343768
IČ DPH: Obec nie je platcom DPH


Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované na webstránke obce Záhorská Ves, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  1. verejná súťaž
  2. užšia súťaž
  3. rokovacie konanie
  4. súťažný dialóg

 

HORE