Kronika obce

Základné údaje o kronike:

Aktuálna kronika je vedená od 1. 1. 2003. 

Je písaná úhladne a krasopisne. Obsahuje záznamy z každého dôležitého stretnutia, kultúrnej akcie alebo inej významnej udalosti v obci Jej prílohami sú fotografie a iná dokumentácia v tlačenej aj digitálnej forme (CD, DVD uložené na miestnej matrike)

Kronikár obce: Mgr. Oto Šimkovič, dôchodca, kronikárom od: 20. 1. 2003 doteraz

Prvá kronika:

Prvá kronika Záhorskej Vsi „Pamätná kniha obce Uhorská Ves" je uložená v okresnom archíve v Modre. Je viazaná v teľacej koži, má 300 strán, z toho je zapísaných 156.
Kronikár obce Štefan Doršic v nej krasopisne píše o udalostiach od roku 1788. Táto kronika bola vedená do roku 1937.

Kronika je písaná krasopisne, približuje sa kaligrafii. Neobsahuje takmer žiadnu obrazovú dokumentáciu, okrem mapy osídlenia Uhorskej Vsi v roku 1866.

Kroniky od roku 1938 až do roku 2002 zmizli (boli stratené, zničené alebo odcudzené).

Okrem uvedených kroník boli zachované niektoré kroniky miestnych spolkov a organizácií ako sú: Kronika org. Sokol, Kronika podniku Strojstav, n.p., Farská kronika.

Kópie vybraných strán kroniky:

Kronika obce

Kópie vybraných strán Pamätnej knihy:

Články:

HORE