Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Dlžníci môžu prísť o vodičský preukaz

25.01.2024

Obec Záhorská Ves ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže vymáhať na základe § 98 ods. 1 písm.i) zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) aj formou výkonu exekúcie a to zadržaním vodičského preukazu.

Vyzývame dlžníkov, aby si preverovali existenciu a výšku nedoplatkov, aby aktívne komunikovali so správcom dane v snahe hl'adať iné alternatívy riešenia, napríklad formou splátkových kalendárov. Náklady na exekučné konanie, ktoré si exekútor uplatní, totiž výrazne navýšia výšku nedoplatku a obec Záhorská Ves nie je oprávnená trovy exekúcie daňovým dlžníkom odpustiť.

« Na Úradnú tabuľu

HORE