Základné dokumenty

Štatút obce

Organizačný poriadok

Platný Organizačný poriadok s účinnosťou od 01. 09. 2014

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Záhorská Ves

Rokovací poriadok komisií pri OZ

Rokovací poriadok komisií pri obecnom zastupiteľstve v Záhorskej Vsi.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Komunitný plán sociálnych služieb

Organizačná štruktúra Obecného úradu Záhorská Ves

 Organizačná štruktúra Obecného úradu v Záhorskej Vsi (26. 08. 2014)

Smernica: Vnútorný systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Záhorská Ves

HORE