Tlačivá

Daňové tlačivá

NázovDátum
Priznanie k dani za psovdocpdf23.03.2011
Oznamovacia povinnosť - odhlásenie psadocpdf23.03.2011
Vznik - zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnostídocpdf23.03.2011
Prehlásenie (k dani z nehnuteľností)docpdf23.03.2011
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístrojepdf 04.01.2024
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístrojepdf 16.01.2019
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístrojepdf 16.01.2019

Ostatné tlačivá

NázovDátum
Žiadosť preukaz Kompadocpdf14.11.2019
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevinypdf 30.03.2022
Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)docpdf10.04.2019
Žiadosť o ukončenie nájmu hrobového miestapdf 22.10.2019
Výkaz o vybratej miestnej dani za ubytovaniepdf 14.07.2022
Žiadosť o súhlas/povolenie na kamenárske práce a vstup na pohrebisko v Záhorskej Vsipdf 25.04.2022
Žiadost' o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomocipdf 14.02.2024
Žiadosť o pridelenie nájomného bytupdf 14.02.2024

Komunálny odpad

NázovDátum
Žiadosť o zmenu veľkosti / zmenu intervalu zbernej nádobydocpdf23.03.2011
Žiadosť o pridelenie zbernej nádoby na komunálny odpaddocpdf23.03.2011
Žiadosť o výmenu zbernej nádoby z dôvodu poškodeniadocpdf23.03.2011

Stavba

NázovDátum
Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove pdf30.06.2017
Žiadost' o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavbypdfdocx31.05.2024
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavbydocpdf18.03.2011
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutiapdf 18.03.2011
Ohlásenie drobnej stavby pdf18.03.2011
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povoleniedocpdf18.03.2011
Prehlásenie o vykonaní odborného stavebného dozoru pri odstraňovaní stavbyrtfpdf18.03.2011
Prehlásenie o výkone odborného dozora stavbydocpdf18.03.2011
Žiadosť o stavebné povoleniedocpdf18.03.2011
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončenímdocpdf18.03.2011
Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavbydocpdf18.03.2011
Žiadosť o povolenie odstránenia stavbydocpdf18.03.2011
HORE