Rôzne

Sumárne údaje z evidencie nájomného

Podľa § 14 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení: „Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku."

Jedná sa o novú povinnosť vyplývajúcu zo zákona, kedy sa do 31.1.2019 musia na okresné úrady doručiť údaje za rok 2018.

Podľa § 5 ods. 1 Vyhlášky MPRV SR č. 172/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného „Nájomca poskytuje podľa § 14 ods. 3 zákona okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie na formulári uvedenom v prílohe č. 3."

Každý nájomca by mal doručiť toľko formulárov, v koľkých katastrálnych územiach má prenajaté pozemky. Vyplnený, vytlačený, podpísaný formulár môže nájomca doručiť poštou alebo aj oskenovaný e-mailom (pozemkovému a lesnému odboru). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojej stránke ( http://www.mpsr.sk/index.php?navID=22&navID2=22&sID=23&id=13758 ) formulár podľa prílohy č. 3 k Vyhláške MPRV SR č. 172/2018, ktorý môžu použiť nájomcovia pre zasielanie sumárnych údajov z evidencie nájomného pre splnenie svojej zákonnej povinnosti.

Oznámenie pre vlastníkov psa

Obec Záhorská Ves v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:
Zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpordérom (čipom), ...

Viac informácií nájdete TU v oznámení vo formáte PDF.

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/2019, v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenska ruší. 

Všetky chovy ošípaných -  teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej legislatívy zaregiststrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.

Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Senec v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 hod. na adrese: Svätoplukova 50, 903 01 Senec. V prípade nejasností kontaktujte RVPS Senec - telefón 02/45926212.

List Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SENEC o povinnosti registrácie chovov ošípaných si stiahnite TU.

Ohlásených drobných stavieb

Miestny stavebný úrad, v ktorom kompetencii je schvaľovanie ohlásených drobných stavieb oznamujeme žiadateľom o povolenie drobných stavieb, že je potrebné k tlačivu o ohlásení drobnej stavby (ktoré obdržíte na úrade) doložiť všetky požadované doklady a zaplatiť poplatok . Ohlásiť drobnú stavbu treba v dostatočnom predstihu pred zamýšľaným začatím stavebných prác, pretože stavebný úrad má na preskúmanie ohlásenia a vydanie rozhodnutia zákonnú lehotu 30 dní.

Výzva – upozornenie

Vážení vlastníci nehnuteľností,
obec Záhorská Ves Vás týmto vyzýva a upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín z neudržiavaných pozemkov na susedné pozemky. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie na Vašich pozemkoch/ záhrady, budúce stavebné pozemky a všetky pozemky, ktoré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti/.
Za priestupok podľa § 25 odst. 1 písm. b) zákona môže obvodný pozemkový úrad uložiť pokutu až do 330 Eur.

Bezplatné právne poradenstvo

Oznamujeme občanom, že každý prvý utorok v mesiaci od 18.00 hod. do 19.00 hod. bude poskytované právne poradenstvo len pre občanov našej obce. Občania sa musia preukázať občianskym preukazom. Netýka sa to právneho poradenstva pre podnikateľov. Právne poradenstvo bude prebiehať v kancelárii starostu obce, bezplatne.

Informácia ZSE o platnej legislatíve týkajúcej sa zmlúv o združenej dodávke elektriny alebo plynu

PRÁVA ZÁKAZNÍKA:Ak zákazník (odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti) podpísal zmluvu s podomovým predajcom elektriny alebo plynu a má akékoľvek pochybnosti o jej výhodnosti, podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike má právo od takto uzatvorenej zmluvy bezodplatne odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní (ďalej len „zákonná lehota") odo dňa jej uzatvorenia (t. j. jej podpísania). Takéto poučenie by mal poskytnúť podomový predajca každému zákazníkovi formou samostatného písomného poučenia najneskôr pri uzatvorení zmluvy. Zákazník sa prípadne v tejto zákonnej lehote môže obrátiť aj na svojho pôvodného dodávateľa elekt riny alebo plynu, ktorý mu pomôže administratívne vybaviť celý proces zrušenia zmluvy. Pri oslovení podomovými predajcami elektriny alebo plynu odporúčame všetkým dôkladne si preštudovať návrh zmluvy, všeobecné obchodné podmienky k zmluve a cenník. Okrem toho je dobré preveriť si, čo sa o danej spoločnosti, ktorú podomový predajca zastupuje, píše na internete, a to nielen na webovej stránke konkrétnej spoločnosti, ale najmä na iných stránkach a portáloch. Je dôležité všímať si na každej zmluve dobu trvania jej platnosti, počas ktorej bude zákazník u dodávateľa elektriny alebo plynu viazaný, a tiež jednotlivé poplatky uvedené v cenníku, napríklad poplatok za prípadné odstúpenie od zmluvy už po zákonnej lehote. Zákazník má právo získať od podomového predajcu potrebný čas na rozhodnutie, či zmluvu podpíše alebo nie. Podomový predajca by nemal na zákazníka vyvíjať žiadny nátlak a bez vyzvania by sa mal preukázať svojím identifikačným preukazom. Zákazník má právo na dostatok informácií a právo overiť si totožnosť podomového predajcu na webovej stránke alebo zákazníckej linke.ZSE Energia, a.s.overený dodávateľ elektriny a plynu

Zber haluzoviny

Vážení občania! Lesné a pôdne spoločenstvo Urbár Záhorská Ves od 4.12.2012 zakazuje zber dreva v obecnom lese bez povolenky. Povolenky na zber haluzoviny do 8 cm priemeru sa budú vydávať na obecnom úrade. Zber je na povolenky len v stredu a sobotu v čase od 12.00 hod. - 16.00 hod., za poplatok 1 € / za káru.V prípade, že bude niekto pristihnutý v iný deň alebo inú hodinu alebo bez povolenky, bude to krádež /trestný čin/!

Zber bioodpadu

Vážení občania!
Naša obec v spolupráci so spoločnosťou A.S.A. Zohor bude zabezpečovať zber bioodpadu zo záhrad a údržby zelene. Na parkovisku pri futbalovom ihrisku je pristavený kontajner, ktorý je určený pre tieto odpady:

  • bioodpad zo záhrad
  • bioodpad z údržby zelene - lístie, tráva, konáre.

Upozorňujeme Vás, že do kontajnera rozhodne nepatrí:

  • nebezpečný odpad, t.j. elektroodpad
  • ostatný komunálny odpad, ktorý patrí do domových zberných nádob

V záujme skrášlenia nášho životného prostredia očakávame, že využijete túto príležitosť.

HORE