Materská škola

Poloha

Zriaďovateľom Materskej školy je obec Záhorská Ves. Nachádza sa vo výhodnej pozícii v centre obce. Napriek tomu je situovaná ďalej od hlavnej cestnej komunikácie vďaka čomu ponúka deťom pekné a bezpečné prostredie. V blízkosti tečie rieka Morava, ktorá pozdĺž svojho toku ponúka množstvo čarovných zákutí, kde možno obdivovať a skúmať jej prírodné krásy, plné rôznych rastlín a živočíchov. Na jej druhom brehu sa nachádza naša partnerská Kindergarten v Angerne, s ktorou dlhé roky rozvíjame spoločné priateľstvo.

Vzdelávanie

Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý má názov

„Spoznávame svet s Moravienkou“.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Poskytujeme celodennú výchovno- vzdelávaciu činnosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Výchovu a vzdelávanie v MŠ zabezpečuje osem kvalifikovaných učiteliek, jedna asistentka učiteľa. Práce súvisiace s prevádzkou materskej školy zabezpečuje vedúca školskej jedálne, dve kuchárky a dve upratovačky.

Stravovanie

Stravovanie detí je zabezpečené vlastnou školskou jedálňou a kuchyňou v materskej škole. Obe prešli rekonštrukciou a spĺňajú všetky podmienky zdravého stravovania.

Interiér MŠ

Prízemie tvorí vstupná hala, dve triedy, dve spálne, sociálne zariadenia, dve šatne, jedáleň, miestnosť pre prevádzkovú pracovníčku, kuchyňa s príslušnými priestormi, izolačná miestnosť, učebňa nemeckého jazyka a krúžkov a zborovňa.

Na poschodí sa taktiež nachádzajú dve triedy, každá so sociálnymi zariadeniami, dve šatne, riaditeľňa, zborovňa a miestnosť pre prevádzkovú pracovníčku, archív a sklady.

Exteriér MŠ

Školský dvor sa delí na dve časti – na predný a zadný dvor. Predný dvor je vybavený pieskoviskom, preliezkami, hojdačkami a šmykľavkou. Spravidla ju využívajú deti prvej a druhej triedy. Zadný dvor je zatrávnený, priestranný, s prírodnými prekážkami. Vybavený je preliezkami, pieskoviskom, hojdačkami, dopravným ihriskom, tabuľou, domčekom na uskladnenie náradia a náčinia. Spravidla slúži deťom tretej triedy a na spoločné akcie v rámci materskej školy. Na školskom dvore sa nachádzajú vyvýšené záhony na pestovanie rôznych plodín, ihličnaté, listnaté a ovocné stromy.

Materská škola je v súčasnej dobe štvortriedna, umiestnená v poschodovej budove, ktorá v roku 2014 prešla rozsiahlou rekonštrukciou.

NázovDátum
Školský poriadokpdf 21.12.2022
Školský vzdelávací programpdf 21.12.2022
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ v Záhorskej Vsi za šk. rok 2021/2022pdf 21.12.2022
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2020/2021pdfdoc30.12.2021
Súhlas so spracovaním osobných údajovdocxpdf18.03.2022
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (BA 2016) pdf21.10.2016
HORE