Obecný úrad

Členenie obecného úradu

Veronika Annušová
veronika.annusova@zahorskaves.sk

 • matrika
 • overovanie listín a podpisov
 • referát prevádzky kompy
 • referát správy majetku

Viera Adámková
viera.adamkova@zahorskaves.sk

 • referát registratúry, podateľňa
 • evidencia a výber poplatkov (vývoz fekálii, vyhlásenie miestnym rozhlasom, služby občanom, rybárske lístky, overovanie žiadosti registra trestov, evidencia psov)
 • správca 21BJ
 • referát bytových a nebytových služieb

Barbora Siváková
barbora.sivakova@zahorskaves.sk

 • pokladňa
 • evidencia obyvateľstva
 • ubytovňa
 • referát cintorína
 • referát výstavby
 • prideľovanie súpisných čísel
 • zástupca matrikára
 • civilná ochrana

Stanislava Orgoňová
stanislava.orgonova@zahorskaves.sk

 • mzdy a personalistika
 • referát miestnych daní a poplatkov
 • vývoz komunálneho odpadu
 • referát životného prostredia

Michaela Danihelová
michaela.danihelova@zahorskaves.sk

 • referát účtovníctva
 • referát správy majetku
 • referát rozpočtových činností
 • fakturácia

Organizačná štruktúra Obecného úradu v Záhorskej Vsi (26. 08. 2014)

HORE