Povinné zverejňovanie informácií

Zásady poskytovania informácií

Povinné zverejňovanie informácií a spôsob zverejnenia

Obec Záhorská Ves je povinná zverejniť tieto informácie:

 1. spôsob zriadenia obce, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
 2. miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
 3. miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
 4. postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 5. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci,
 6. sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.
  Informácie uvedené v ods. 1 je obec povinná zverejniť spôsobom umožňujúcim hromadný prístup - na webovej stránke obce a zároveň v sídle povinnej osoby a na všetkých jej pracoviskách na verejne prístupnom mieste. Zverejnenie informácií, každú zmenu alebo doplnenie informácií zabezpečia pracovníci obecného úradu.

Obec Záhorská Ves je povinná ďalej zverejniť:

 1. termíny zasadaní obecného zastupiteľstva a návrh programu rokovania OZ
 2. zápisnice z verejných zasadaní OZ,
 3. texty návrhov všeobecne záväzných nariadení obce,
 4. texty schválených uznesení OZ a všeobecne záväzných nariadení obce,
 5. údaje o dochádzke poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutiach OZ,
 6. výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí OZ,
  Informácie uvedené v ods. 3 tohto článku je obec povinná zverejniť spôsobom umožňujúcim hromadný prístup - na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obecného úradu. Zverejnenie informácií, každú zmenu alebo doplnenie informácií zabezpečia zamestnanci OcÚ.

Obec je povinná zverejniť informácie o prevodoch nehnuteľností, ktoré obec previedla do vlastníctva, alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu

 1. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
 2. adresa pobytu alebo sídlo,
 3. identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa.
  Toto ustanovenie sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory, ktoré boli prevedené do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom ustanovenú cenu podľa osobitného predpisu.
  Informácie uvedené sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup - na webovej stránke obce a to najmenej po dobu pol roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby. Zverejnenie informácií, každú zmenu alebo doplnenie informácií zabezpečia zamestnanci OcÚ.
  Obec pri povinnom zverejňovaní informácií v zmysle tohto článku je povinná postupovať v súlade s § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií, t. j. obec nezverejní tú informáciu, ktorá je predmetom ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva a ďalších obmedzení prístupu k informáciám v zmysle citovaných ustanovení.

Ako získať informácie

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne príslušný odborný zamestnanec, ktorému bola žiadosť odstúpená na vybavenie so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
Príslušný odborný zamestnanec umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie, pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti podľa § 8 až 12 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako získať informácie

Opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č.211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odvolanie sa podáva na Obecnom úrade Záhorská Ves.
Ak je odvolanie adresované priamo starostovi obce, hlavnému kontrolórovi, alebo zamestnancovi obce, tento adresát je povinný odovzdať odvolanie do podateľne OcÚ za účelom jeho zaevidovania. Podateľňa odvolanie bezodkladne postúpi príslušnému zamestnancovi na vybavenie. Vecne príslušný zamestnanec zváži, či vyhovie alebo nevyhovie odvolaniu žiadateľa a oznámi to zamestnancovi podateľne. Ak žiadateľ podal odvolanie, možno mu v plnom rozsahu vyhovieť do 30 dní od jeho doručenia. Ak príslušný zamestnanec odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu.
O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. O odvolaní proti rozhodnutiu obecného úradu rozhoduje starosta obce.
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

Postup obce pri vybavovaní žiadostí

Postup obce pri vybavovaní žiadosti

Písomná žiadosť sa prijíma na sekretariáte Obecného úradu Záhorská Ves. Zamestnankyňa podateľne úradu žiadosť zaeviduje a bezodkladne ju postúpi príslušnému odbornému zamestnancovi na vybavenie.
Pokiaľ žiadateľ príde za ktorýmkoľvek zamestnancom obce a ústne požiada o informáciu, alebo žiadateľ požiada o informáciu telefonicky, dotyčný zamestnanec urobí o tejto žiadosti úradný záznam a postúpi ju na zaevidovanie do registratúry dennej prijatej pošty. Podateľňa takto zaevidovanú žiadosť postúpi príslušnému odbornému zamestnancovi na vybavenie.
V prípade, že podanie, ktoré z hľadiska obsahu je možné posúdiť ako žiadosť o informácie, je adresované priamo starostovi obce, hlavnému kontrolórovi obce, referátu OcÚ, tento adresát je povinný odovzdať žiadosť do podateľne OcÚ za účelom jej zaevidovania. Podateľňa OcÚ po zaevidovaní žiadosti túto bezodkladne postúpi príslušnému odbornému zamestnancovi na vybavenie.

Lehoty vybavenia

Žiadosť o sprístupnenie informácií príslušný odborný zamestnanec Obce Záhorská Ves vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do pätnástich pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.
Za vybavenie žiadosti je zodpovedný starosta Obce Záhorská Ves, príp. hlavný kontrolór.
Zo závažných dôvodov môže starosta predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti, najviac však o osem pracovných dní a o pätnásť pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.

Závažnými dôvodmi sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Obce Záhorská Ves,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
Predĺženie lehoty zamestnanec Obce Záhorská Ves oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

Podľa § 5 ods. 1 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a podľa Smernice o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach obce Záhorská Ves je stanovená výška úhrady materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne: Sadzobník poplatkov si môžete stiahnuť TU vo formáte PDF

HORE