Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

Hlavného kontrolóra obce aktuálne vykonáva: Vladimír Sloboda

Kontakt: kontrolor@zahorskaves.sk


Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("zákon"), vydal starosta obce Záhorská Ves Smernicu č.1I2019 Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávatel'a je na základe § 10 ods. 1 zákona hlavný kontrolór obce Záhorská Ves.

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať: - osobne - ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra na Obecnom úrade Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves.

- písomne na adresu:
Hlavný kontrolór obce Záhorská Ves
Obecný úrad Záhorská Ves
Hlavná 29/184
900 65 Záhorská Ves Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra".

- elektronickou formou na emailovú adresu hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves: kontrolor@zahorskaves.sk. Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

Správy kontrolóra

NázovDátum
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves na 1. polrok 2024pdf 30.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Záhorská Ves na I. polrok 2022pdf 07.04.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Záhorská Ves na II. polrok 2022pdf 07.04.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021pdf 10.09.2021
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020pdf 08.07.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021pdf 12.01.2021
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020pdf 
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020pdf 
Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pre čerpaní prostriedkov obce na vývoz splaškových vôd v rokoch 2017, 2018, 2019pdf 10.03.2020
Správa z kontroly pri realizácii VO v súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie stavebných prác na realizáciu Oprava fasády Zdravotného strediska v roku 2019pdf 10.03.2020
Správa z kontroly pri realizácii VO v súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie stavebných prác na realizáciu Cesta - Škôlka v roku 2019pdf 10.03.2020
HORE