Sociálna starostlivosť

Príspevková organizácia Jeseň života ukončila svoju činnosť k 30.06. 2023 (UZN č. 63/2023 - Obecné zastupitel'stvo obce Záhorská Ves schval'uje zrušenie príspevkovej organizácie Jeseň života p.o., IČO: 30857007, Hlavná 129/550,90065 Záhorská Ves, ku dňu 30.06.2023). 

Jeseň života - zariadenie opatrovateľskej služby - pobytová služba

Dokumenty

HORE