Orgány obce

Starosta obce:
JUDr. Boris Šimkovič
tel. 0948 550 050

Poslanci obecného zastupiteľstva Záhorská Ves

KOMISIE

Finančná komisia

Predseda : Mgr. Klik Viktor

Členovia z radov poslancov:  Meňhart Igor, Danihel Pavol, Polák Peter

Členovia z radov obyvateľov obce: Bajtek Andrej, Ing. Kňazeová Beňová Lucia, Lučánska Janka, Repárová Zuzana

Tajomník: Danihelová Michaela 

Stavebná, dopravná a plánovacia komisia

Predseda: Polák Peter

Členovia z radov poslancov: Danihel Erik, Korych Jaroslav

Členovia z radov obyvateľov obce: Ing. arch. Černický Slavomír, Ivancsíková Miroslava, Poláková Adriana

Tajomník: Antaličová Anna 

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva

Predseda: Meňhart Igor

Členovia z radov poslancov: Balážová Lenka, Polák Peter

Členovia z radov obyvateľov obce: Mgr. Trstenská Zuzana, PhD., Bc. Jánoš Radoslav, Lím Peter

Tajomník: Orgoňová Stanislava 

Kultúrno-športová komisia

Predseda: Korych Jaroslav

Členovia z radov poslancov: Nechala Stanislav, Danihel Erik, Balážová Lenka

Členovia z radov obyvateľov obce: Turzová Miriam, Lučánsky Martin, Bc. Bencová Natália, Varga Peter, Ozábalová Jana

Tajomník: Adámková Viera 

Sociálna, bytová a školská komisia

Predsedkyňa: Meňhartová Zdenka

Členovia z radov poslancov: Nechala Stanislav, Danihel Pavol, Danihel Erik, Mgr. Klik Viktor

Členovia z radov obyvateľov obce: Miškerníková Anna, Tereňová Alexandra, Mgr. Jurík Vladimír, Poláková Adriana, Koleszárová Silvia

Tajomník: Adámková Viera 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Danihel Pavol

Členovia: Nechala Stanislav, Meňhart Igor

Náplň práce komisíí

Kultúrno športovej komisie:

 • predkladať podnety na činnosť organizácií venujúcich sa deťom a mládeži a tým skvalitniť vzdelávací proces detí a mládeže /školské kluby/, spoločne pripravovať plány na využitie týchto zariadení počas prázdnin
 • hodnotiť stav výchovno-vzdelávacích výsledkov na základe podkladov školskej správy
 • sledovať stav kultúrnych pamiatok na území obce
 • podieľať sa na príprave obecných kultúrnych akcií
 • navrhovať a dávať podnety k organizovaniu obecných osláv
 • prehodnocovať zápis do kroniky obce

Finančnej komisie:

 • sledovať plnenie rozpočtu a odporúčať potrebné rozpočtové opatrenia
 • predkladať stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce za jednotlivé roky
 • dávať stanovisko k rozhodovaniu o organizačných, ekonomických a iných opatreniach s dopadom na rozpočet obce
 • dať stanovisko k rozhodovaniu o majetku obce, pritom dbať na jeho plné účelové využitie
 • predkladať podnety v individuálnych prípadoch o výške daní a poplatkov, alebo ich úľave, prípadne i od ich oslobodenia
 • dávať stanoviská k rozhodovaniu o zavedení verejných dávok, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, o prijatí alebo poskytnutí úverov a pôžičiek
 • vyjadriť sa k návrhom o združení prostriedkov s inými obcami, právnickými alebo fyzickými osobami
 • kontrolovať vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, príspevkovým organizáciám obce a iným právnym subjektom obce
 • vyjadrovať sa k návrhom všeobecných záväzných nariadení obce a k ich doplnkom
 • sledovať stav rozvoja služieb a ich účelné rozloženie na území obce
 • vyjadrovať sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a k jeho odpredaju
 • vyjadrovať sa k žiadostiam na umiestnenie prevádzok súkromných podnikateľov a spoločností
 • navrhovať opatrenia voči podnikateľom, ktorí nedodržujú podmienky podnikania, prijaté pri ich registrácií

Stavebnej komisie a ŽP:

 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti
 • prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • prerokováva koncepčné materiály predkladané do obecného zastupiteľstva týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • sleduje návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
 • vyjadrovať sa k stavu na úseku verejného poriadku v obci
 • kontrolovať stav vybavovania pripomienok, priamo sa vyjadrovať k predloženým záležitostiam
 • rieši a vydáva stanovisko k predloženým sťažnostiam, týkajúcich sa narúšania občianskeho a manželského spolunažívania, susedských vzťahov, nedodržiavanie domového poriadku, poškodzovanie majetku a porušovania všeobecne záväzných nariadení obce
 • dozerať a kontrolovať vytváranie a ochranu podmienok zdravého spôsobu života v obci
 • dávať návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ako dochádza k vzniku nebezpečia ohrozenia ŽP v obci
 • sledovať iniciatívu občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a vyjadrovať sa k nej
 • predkladať návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšovanie ŽP v obci
 • vyjadrovať sa ku všetkým vydávaným záväzným nariadeniam obce
 • kontrolovať dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, keď ich porušovaním dochádza k ujme na ŽP
 • vyjadrovať sa k vydávaniu nariadenia o spôsobe nakladania s TKO odpadom v obci
HORE