Poľovnícke združenie Rozkvet

Cez kŕmnu sezónu spotrebujeme cca 12 ton jadrového krmiva a 1 tonu sena. Všetko krmivo nakupujeme z vlastných zdrojov od rôznych dodávateľov.

Poľovnícke združenie okrem pravidelného výkonu práva poľovníctva v revíre organizuje aj rôzne spoločenské podujatia. V marci 2017 bola úspešne prezentovaná chovateľská prehliadka trofejí z ulovenej zveri v roku 2015/2016 za celý okres Malacky. Prístupná bola širokej verejnosti bezplatne a zúčastnilo sa na nej veľa hostí aj zo susedného Rakúska. Je potešiteľné, že do celej akcie sa zapojili výtvarnými prácami aj deti z materskej a základnej školy.

V tomto roku plánujeme ešte zorganizovať:

  • 26.8.2017 - Poqovnícky deň v zámockom parku v Malackách
  • 02.9.2017 - streleckú súťaž na asfaltové terče brokovými zbraňami pre držiteľov zbrojných preukazov
  • 09.12.2017 - tradičné Mikulášske posedenie v uzavretej spoločnosti.

Každoročne sa zúčastňujeme akcie likvidácie čiernych skládok, ktorú organizuje obecný úrad. V tomto roku sme vyzbierali v revíre plnú traktorovú vlečku rôzneho odpadu /chladničku, televízor, matrace, Postele, plastové flaše atď,/. Dokonca sme našli aj plný plastový sud ľudských výkalov. Je nepochopiteľné a zarážajúce. čo dokážu ľudia vyviesť do prírody. Hlavne že doma máme čisto a upratané.


Poľovný revír o výmere 1.208 ha tvoria pozemky prenajaté na výkon práva poľovníctva od jednotlivých vlastníkov v zmysle zákona 274/2009 Z.z. ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Záhorská Ves a Suchohrad.

V súčasnosti máme 20 riadnych členov, jednu čakateĺku na členstvo a 4 čestní členovia.

Aktuálne zloženie výboru:
predseda: Ing. Miroslav Svetlík
podpredseda, osvetový ref.: Bc. Václav Sobolič
poľovný hospodár: Branislav Valent
tajomník, strelecký ref.: Pavol Ronč
finančný hospodár: Roman Valent
predseda dozor. rady: Mgr. Dalimír Tekel

Hlavnou úlohou je ochrana prírodného prostredia, chov zveri a jej plánovaný odlov na udržanie normovaných kmeňových stavov a znížením škôd na poľnohospodárskych pozemkoch hlavne diviakmi. Cez zimné obdobie v čase tzv. núdze je treba vykonávať pravidelné prikrmovanie jadrovým a objemovým krmivom k čomu nám slúžia vybudované kŕmne zariadenia v rozložené po celom revíre. Cez kŕmnu sezónu spotrebujeme cca. 6 ton obilia a 7 ton kukurice, ktoré nakupujeme z vlastných zdrojov. Kŕmne zariadenia ako aj posedy a lavičky budujeme vo vlastnej réžii a počas roka ich stále udržiavame, aby slúžili svojmu účelu. Často ich musíme opravovať, lebo vandalizmus nepozná hraníc a zariadenia bývajú poškodené a v mnohých prípadoch úplne zničené a odcudzené ak majú kovovú konštrukciu.
Poľovnícke združenie organizuje na chate spoločenské podujatia a súťaže pre občianske združenia v obci /hasiči, rybári, športovci, obecný úrad a pod./ na propagáciu svojej činnosti.

K propagácii nášho poľovníckeho združenia prispieva aj trubačsské kvarteto v zloženi:
Štefan Miček, Bc.Václav Sobolič, Roman Valent a Slavomír Marcinových z Malaciek.

Každoročne v spolupráci s obecným úradom organizujeme likvidáciu čiernych skládok odpadu v poľovnom revíre. Je zrážajúce, čo dokážu ľudia odviesť do prírody. V minulom roku sme odviezli napríklad z jednoho miesta (pri spálenom mostku) 2 traktorové vlečky izolácií z rôznych káblov a iné druhy domového odpadu.

HORE