Spevokol Uhranka

K založeniu spevokolu mňa priviedla myšlienka - zachovať ľudové tradície v obci. Ich súčasťou sú prekrásne piesne, riekanky, vinše, piesne obradné, koledy. Činnosť spevokolu som považovala za jednu z možností oživenia zvykov na záhorskej dedine, tiež zvýraznenie esteticko-spoločenského života dediny.

Moja myšlienka sa stretla s pochopením a 13. januára 2003 bolo prvé stretnutie spevokolu. Stretávame sa raz do týždňa a na jednom z prvých stretnutí sme si prisvojili meno "Uhranka".

V roku založenia boli prvé naše piesne zo Záhoria, viaceré v nárečí. Vyberala som repertoár s tématikou ľudových zvykov Záhoria (fašiangy, vítanie jari, stavanie máje, piesne s tématikou lásky, práce, koledy). Vystúpenia spevokolu sa stretali hneď od začiatku s úspechom, čo nám dodávalo elán k naštudovaniu vždy novšieho piesňového materiálu. Naša účasť je spojená so slávnosťami fašiangu, stavania máje, deň Uhranského somíca (august), pocta hrdinom SNP, pamiatka zosnulých, pocta našej rodáčke Lucii Popp, vianočné koncerty, príležitostné vystúpenia v obci, reprezentácia obce. Rastie nám i dorast. V ZŠ som v októbri 2003 založila detský spevokol Uhrančatá.

Magdaléna Šimkovičová, vedúca spevokolu

Spevokol Uhranka nám spieva už päť rokov

Od založenia spevokolu Uhranka (13. januára 2003) sme naštudovali piesne ľudové, umelé, hymnické, sakrálne s veľkou láskou a oduševnením. Všetky členky, ktoré založili spevokol Uhranka, sa tešia z jeho aktivít a úspechov.

Obecné akcie po celý rok obohacujeme našimi vystúpeniami. Podieľame sa hlavne na rozširovaní ľudových tradícií, Fašiangov, Vítanie jari - Morena, Stavanie mája, Jánske ohne, Uhranský somíc a festivaly v okolitých obciach (Stupava, Angern, Jablonové), tiež na cyrilo-metodských prehliadkach zborov na krajskej prehliadke, atď.

Naše piate výročie sme spolu s pozvanými hosťami a našimi priaznivcami oslávili na koncerte 13. januára 2008. Scenár koncertu sme zamerali na prierez naštudovaných piesní so sprievodným slovom o päťročnej histórii telesa. V pizzérii Žaba, kde sa koncert uskutočnil, bola počas koncertu príjemná atmosféra. Všetci prítomní v závere koncertu prejavili obdiv našej záslužnej práci, čo sme cítili v záverečných ováciách a dlhotrvajúcom potlesku. Záverom zaznela Pieseň slobody, ktorá naším podaním znenia krásnych slov a úžasnej Verdiho hudby pozdvihla prítomných zo sedadiel.

V roku piateho výročia v spevokole Uhranka spievajú : Eva Lisá, Mária Fuseková, Jana Soboličová, Tatjana Juhászová, Renáta Tessiová, Terézia Húščavová, Zdena Tarabová, Jana Csomorová, Zuzana Borecká, Lívia Biesiková, Jana Davidová, Helena Csomorová, Zdena Kassovicsová, Ružena Mackovičová, Mária Bartalská, Zuzana Límová.

Dovoľte mi touto cestou vysloviť poďakovanie všetkých členiek spevokolu Uhranka za všetrannú podporu pri našej činnosti obecnému zastupiteľstvu, pracovníkom Obecného úradu a starostovi obce. Vytvárajú nám podmienky na stretávanie sa v Klube Uhranskej perly (Kultúrny dom), rozmnožujú hudobné materiály, podporujú nás finančne.

Pevne verím, že v ďalšom období prídete medzi nás i ďalšie dievčatá a ženy, ktoré doteraz váhali. Ste vítané a čas medzi nami Vás obohatí o krásne chvíle prežité s piesňou.

Vaša Magdaléna Šimkovičová, umelecká vedúca spevokolu

Magdaléna Šimkovičová

HORE