Stavba mosta cez rieku Moravu II.

Z titulných strán dokladov môžeme vyčítať, že prvé úvahy o rekonštrukcii, resp. o novej výstavbe mosta boli v roku 1891, kedy bola spracovaná dokumentácia i projekt v maďarčine a nemčine.

Technická správa pojednáva o oceľovom moste nad riekou Moravou. Uvádza tiež , že rakúska a maďarská vláda na základe odsúhlasenej spoločnej regulácie toku hraničnej rieky Morava, regulácie riečišťa a protipovodňovej ochrany požadujú namiesto dreveného cestného mosta vybudovanie nového mosta, ktorý bude spĺňať podmienky pre regulovaný odtok vody. Postavený most bude v zmysle dohôd obidvoch vlád postavený na kamenných pilieroch a zhotovený z oceľových konštrukcií. Všetky technické údaje sú vzťahované na regulované najväčšie množstvo vody- max. prietok 1440 metrov kubických. Podľa generálneho projektu , vzhľadom k úžine medzi obcami Magyarfallu ( Záhorská Ves ) a Angern vyvolá toto množstvo vody vzdutie hladiny regulovaného toku do výšky 146,65 m nad Jadranským morom. Projekcia sa bude odvíjať od tejto výšky. Celková dĺžka pripravovaného mosta vychádza z horeuvedenej úžiny, ktorá je cca 300 m široká. Táto úžina musí byť celá premostená.

Na most bol spracovaný kompletný projekt. Kvôli prierezu rieky, plavebnej dráhe most mal mať na každej strane pobrežný pilier a medzi nimi 5 podpier. V plavebnej dráhe bolo navrhnuté rozpätie medzi stredmi podpier 72 m, ostatné rozpätia boli cca 45 m. Celková dĺžka mosta mala byť 297 m. Prejazdná šírka mosta mala byť 6 m, kde mala byť aj dráha pre železnicu z cukrovaru do železničnej stanice Angern.

Výpočet nákladov mal dodržiavať predpisy pre prvotriedne mosty a mal ísť na spoločné trovy rakúskej vlády a maďarského ministerstva obchodu.

V projekte je podrobne zadokumentovaná aj geológia pre základné podpery mosta.

Os mosta bola v pláne vytýčená ako odklon od štátnej cesty v obci o 40° a ako priamka prechádzala riekou Moravou smerom k obci Mannersdorf. Na rakúskej strane bola na most v uhle pričlenená cesta do obce Angern, kde bola samostatná časť vyhradená pre cukrovar v Záhorskej Vsi

Spojenie so štátnou cestou bolo v Magyarfallu (Záhorskej Vsi ) v mieste pred cukrovarom , rádius spojenia bol R= 500 m.

Most zohľadňoval potreby cukrovaru. Rozchod železničnej dráhy bol 0,70 m, šírka elektrickej lokomotívy a vozňov bola 1,78 m , resp. 1,86 m. Pri šírke mosta 6 m zostávalo pre cestnú dopravu 3,34 m. Na oboch stranách mosta boli naprojektované strážne domky.

Pred stavbou nového mosta bolo treba:

  • úplne odstrániť existujúci drevený most
  • predĺžiť koľajnice elektrickej dráhy z cukrovaru do železničnej stanice cisára Ferdinanda v Angerne
  • vybaviť koncesie na prevádzku v Angerne
  • s projektom spojiť cestné teleso v Angerne.
Sumárny výkaz nákladov
Objekt - predmet     Náklady
Náklady na spodnú stavbu mosta 299156
Náklady na oceľovú konštrukciu 503732
Predĺženie telegraf. vedenia   500
Budova pre mýtnikov   12.000
Vykúpenie pozemkov   40.000
Nepredvídané náklady   24.611
Celkové náklady mosta   880.000
HORE