Žandárska stanica v Uhorskej Vsi

Tak ako dnes kontroluje hranice pohraničná polícia v Záhorskej Vsi, v minulosti túto úlohu robili žandári.

Žandárska stanica bola v dome, ktorý dnes ešte stojí, je to posledný dom na pravej strane pred hraničným prechodom. V tomto dome mal kanceláriu veliteľ a ďalšia kancelária patrila 6-7 žandárom. Súčasťou domu bol byt pre veliteľa a ostatní, väčšinou slobodní, mali v dome slobodáreň. Ženatí bývali v dedine. Mali tu samostatnú kuchyňu, v ktorej varila kuchárka pre slobodných žandárov.

Po vzniku Československa , väčšina žandárov bola z Čiech, postupne pribúdalo viac Slovákov, ktorí boli absolventmi četníckej školy. Žandári vykonávali službu peši alebo na bicykli. Motorky a autá v tom čase neboli štandardnou výbavou. Robili pochôdzky okolo Moravy, v lesoch, ale najmä po dedine. Mnohí žandári preto lepšie poznali dedinu a jej občanov ako domáci obyvatelia. V prípade, keď došlo k priestupku alebo trestnému činu , pokiaľ išlo o miestneho obyvateľa, mali ho rýchlo vytypovaného. Treba si však uvedomiť, že v tom období nebola kriminalita tak rozsiahla ako dnes a nebol ani taký veľký pohyb obyvateľstva. Väčšinou išlo o krádeže domácich zvierat, úrody z polí a záhrad, z tovární a výtržnosti v hostincoch. V dedine mali žandári rešpekt, pretože nemohli a ani nenadväzovali blízke kontakty s občanmi zlej povesti, pretože by im to znemožnilo ich ďalší postup. Boli veľmi často kontrolovaní z Okresného veliteľstva z Malaciek alebo Bratislavy. Ak si zodpovedne neplnili svoje povinnosti v zamestnaní, boli okamžite prevelení.
Zamestnať sa u žandárov nebolo ľahké, preto si každý svoje miesto vážil. Ak sa stalo, že v Uhorskej Vsi zatkli delikventa, prevzali ho z veliteľstva v Malackách. Ak išlo o menší priestupok , delikvent išiel v sprievode so žandármi vlakom do Malaciek.
V dedine platilo, že na každej zábave a ostatných dedinských podujatiach bol aspoň jeden žandár, a tak k výtržnostiam temer nedochádzalo. Väčšina občanov si prítomnosť žandárov pochvaľovala, pretože ich bolo vždy denne vidieť na šanci alebo v dedine, a tak bol aj poriadok.

Žandárska stanica fungovala až do poloviny minulého storočia. V 5O - tych rokoch žandárov nahradil okrskár, ktorý mal spočiatku sídlo v bývalej žandárskej stanici. V 6O-tych rokoch bola táto funkcia zrušená a čiastočne nahradená pohraničnou strážou.

Ing. Jozef Sitek

HORE