Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky

Sviatosť manželstva

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. (Kán. 1055 - § 1.)
Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, povolal ho aj k láske, ktorá je základným a vrodeným povolaním každej ľudskej bytosti. Lebo človek je stvorený na obraz a podobu Boha, ktorý sám „je Láska" (1Jn 4,8.16). Keďže ho Boh stvoril ako muža a ženu, ich vzájomná láska sa stáva obrazom absolútnej a večnej lásky, ktorou Boh miluje človeka. V očiach Stvoriteľa je ona dobrá, veľmi dobrá. A táto láska, ktorú Boh požehnáva, je určená, aby bola plodná a aby sa uskutočňovala v spoločnom diele ochrany stvorenia: „Boh ich požehnal a povedal im: ,Ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju'" (Gen 1,28), (KKC 1604).
Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou doživotný a výlučný; okrem toho sa v kresanskom manželstve manželia na povinnosti a dôstojnosť svojho stavu osobitnou sviatosťou posilňujú a akoby zasväcujú. (Kán. 1134.).

Príprava na manželstvo

Úmysel uzavrieť sviatostné manželstvo nahláste (snúbenci) aspoň 3 mesiace pred predpokladaným termínom na farskom úrade, kde si dohodnete aj presný dátum a čas konania obradu. Aby manželstvo bolo platné aj pred štátom, treba vyplniť aj zápisnicu na Matričnom úrade, ktorú potom prinesiete na farský úrad. K tomu sú potrebné občianske preukazy a rodné listy. Ku spísaniu cirkevnej sobášnej zápisnice potrebujete krstné listy (nie staršie ako 3 mesiace), ktoré vydávajú farské úrady na mieste krstu. Ak ste pokrstený v našej farnosti, krstný list nepotrebujete. Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti, je potrebné vyžiadať tzv. "Licenciu k sobášu" z farnosti, do ktorej patrí aspoň jeden zo snúbencov.

Pred prijatím sviatosti manželstva je potrebné absolvovať sobášnu náuku. Pozostáva z 9 stretnutí. Po 9. stretnutí sa preberá sobášny obrad osobitne s každým párom. Sobášime v sobotu, iný termín je možný jedine po výslovnej dohode s farským úradom. V nedele, na sviatky a v pôstnom období sa sobáše nekonajú!

Témy jednotlivých stretnutí:

  1. stretnutie: Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva
  2. stretnutie: Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
  3. stretnutie: Manželská láska
  4. stretnutie: Komunikácia v manželstve a riešenie problémov
  5. stretnutie: Kresťanská viera
  6. stretnutie: Kresťanská mravnosť a životný štýl v rodine
  7. stretnutie: Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva
  8. stretnutie: Príprava na rodičovstvo a výchovu detí
  9. stretnutie: Sviatosti, sviatosť manželstva