Sviatosť birmovania

Birmovanie prináša vzrast a prehĺbenie krstnej milosti:

  • prehlbuje naše zakorenenie v Božom synovstve,
    v ktorom voláme: „Abba, Otče!" (Rim 8,15)
  • pevnejšie nás zjednocuje s Kristom;
  • zveľaďuje v nás dary Ducha Svätého;
  • zdokonaľuje naše spojenie s Cirkvou;
  • dáva nám osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme ako praví Kristovi svedkovia slovom i skutkom šírili a bránili vieru, aby sme odvážne vyznávali Kristovo meno a nikdy sa nehanbili za kríž:

„Pripomeň si teda, že si dostal duchovný znak, ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a ducha svätej bázne, a chráň si, čo si dostal. Boh Otec ťa označil, Kristus Pán ťa posilnil a vložil ti do srdca Ducha ako závdavok" (KKC 1303).

Birmovanie, takisto ako krst, ktorého je dovŕšením, sa udeľuje iba raz. Birmovanie totiž vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, „charakter", ktorý znamená, že Ježiš Kristus označil kresťana pečaťou svojho Ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby bol jeho svedkom (KKC 1304).

Prihásenie sviatosti birmovania vykonajú záujemci na farskom úrade do konca septembra, mládež od 7. ročníka ZŠ. Sviatosť birmovania môžu prijať po náležitej farskej katechéze, duchovnej príprave a po zložení ústnej skúšky tí, ktorí chcú dôstojným kresťanským životom svedčiť o Božej prítomnosti v tomto svete. Príprava mládeže na sviatosť birmovania prebieha počas stretnutí v rámci farskej katechézy, ktoré vedie kňaz. K sviatosti birmovania môže pristúpiť každý žiak od 7. ročníka, ktorý absolvoval náboženskú výchovu od prvého svätého prijímania.

Sviatosť birmovania

HORE