Sviatosť krstu

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.

Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. (KKC 1213)

Sám Pán Ježiš tvrdí, že krst je nevyhnutne potrebný na spásu. (KKC 1257)

Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?" Ježiš odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. (Jn 3,4-6)

Pokrstený, včlenený krstom do Krista, je pripodobnený Kristovi. Krst vtláča kresťanovi nezmazateľný duchovný znak (charakter), ktorý znamená, že patrí Kristovi. Nijaký hriech nemôže tento znak zotrieť, hoci hriech zabraňuje krstu prinášať ovocie spásy. Krst, udelený raz navždy, nemožno opakovať. (KKC 1272)

Prihlásenie sviatosti krstu vykonajú rodičia dieťaťa osobne (aspoň jeden rodič)
na farskom úrade.

Krstní rodičia musia byť pokrstení katolíci, pobirmovaní, pristupovať k svätému prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života. Ak sú krstní rodičia manželia alebo ak niekto z nich je už v manželskom zväzku, je potrebné mať cirkevný sobáš. Rozvedení nemôžu byť krstní rodičia.

Sviatosť krstu

HORE