Z pamätnej knihy 2

Ukážka z Pamätnej knihy Uhorskej Vsi

Stavebná komisia rímsko-katolíckeho chrámu pozostávajúca z členov Spolku sv. Michala a z delegátov obec. zastupiteľstva zadala stavbu chrámu 22.septembra firme Štern a Blaško v Malackách za 421.196 Kč. Stavba sa zadala v miestnosti Fr. Buraňa, hostinského.

Na hody 3.okt. o 10 hod. pred obedom sišli sa veriaci farnosti i početní hostia z okolia pred kostolom. Uvítali osv.p. preláta dr. Eugena Filkoma z Bratislavy. Rozlúčili sa so starým kostolíkom a v mohutnom sprievode išli na miesto novostavby. Malebný bol sprievod : školských dietok, dievčat so sochou P.Márie, mádencov, mužov so sochou B.Srdca, Spolku sv. Michala, obecného zastupiteľstva, kňazstva, hasičov, vojnových vyslúžilcov, Katol.jednoty,mužov a žien. Na ozdobenom vyvýšenom oltári postavenom na mieste novostavby odslúžil sv. omšu osv. p. prelát dr. Eugen Filkom za asistencie vdp. Alojza Zemaníka, farára zo Zohoru, Františka Kolavíka ,farára z Hochštetna, dekana Floreka z Bystrice a miest. Ant. Kompánka. Pri sv.omši hrala miestna dychová hudba. Po sv.omši osv.p.prelát kázal veriacim slovensky i nemecky. Posvätil základný kameň a na to prečítal vdp. Ant. Kompánek „ Pamätnú listinu „, určenú do základného kameňa. Poklepávaním na základný kameň obrady boli ukončené. Počas slávnosti predávali muži a dievčatá pohľadnice nového chrámu a tehličky. Stržené peniaze boly určené na stavbu.

Na pobočných roľách pri železnom elektrickom stĺpe, kde sa križuje elektrické vedenie uhranské s dimburským, stalo sa dňa 4.okt. nešťastie. Pri tomto stĺpe elektrina vysokého napätia zabila koňa vozmoidúceho hospodára Floriána Grujbára. Na stĺpe bola porucha a elektrina unikala do zeme. Florián Grujbár, keď prišiel s koňmi na elektrinou nabité miesto, sedlový kôň bol okamžite usmrtený. Zaujímavé je, že náručnému koňovi sa nič nestalo. Florián Grujbár chcel kone vypriahnuť, ale bol odhodený a utrpel slabú popáleninu.

Toto sú posledné riadky oficiálne doloženej našej kroniky. Môžeme len smútiť, že ani jedno obecné zastupiteľstvo, starostovia, richtári v kronike nepokračovali. Iba z náhodných rečí počúvam, že sa v písaní pokračovalo. Ak je tomu tak, potom musí mať niekto „ zásluhy „ na likvidácii faktov z minulosti.


(Ukážka zo strany 155-156, rok 1937, pôvodný text i pravopis)

Oto Šimkovič

Späť na kroniku

HORE