Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Obchodná verejná súťaž

24.08.2022

Obec Záhorská Ves vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti na podnikateľské účely.  Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce – pomernej časti nebytového priestoru nehnuteľnosti so súp. č. 40, Hlavná ulica, Záhorská Ves, na pozemku parc. č. 96/1 o rozlohe 104,97 m2 a jej príslušenstva.

Viac informácií nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

« Na Úradnú tabuľu

HORE