Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Samospráva » Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

Hlavného kontrolóra obce aktuálne vykonáva: Mgr. Rúth Kaderová

Kontakt: kontrolor@zahorskaves.sk


Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("zákon"), vydal starosta obce Záhorská Ves Smernicu č.1I2019 Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávatel'a je na základe § 10 ods. 1 zákona hlavný kontrolór obce Záhorská Ves Mgr. Rúth Kaderová.

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať: - osobne - ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra na Obecnom úrade Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves.

- písomne na adresu:
Hlavný kontrolór obce Záhorská Ves
Obecný úrad Záhorská Ves
Hlavná 29/184
900 65 Záhorská Ves Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra".

- elektronickou formou na emailovú adresu hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves: kontrolor@zahorskaves.sk. Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.