Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Rozhodnutie o umiestnení stavby

05.01.2024

Obec Záhorská Ves vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby pre stavbu Prípojka VN - líniová stavba na parcelách parc. č. 767/1, 767/56, 767/55, 767/36, 767/44, 804/1 reg. „C“, pre stavebníka Západoslovenská Distribučná a.s.

« Na Úradnú tabuľu

HORE