Školská jedáleň pri MŠ

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Školská jedáleň

Personálne obsadenie:

Vedúca ŠJ : Poláková Martina
Hlavná kuchárka : Tóčiková Dana
Pomocná kuchárka :Martincová Alena

Pracovná doba: 07:00 -15:30 hod.

Školská jedáleň zabezpečuje celodenné stravovanie detí a zamestnancom MŠ.

Strava sa pripravuje podľa platných Materiálno- spotrebných noriem pre školské stravovanie a podľa zásad správnej výrobnej praxe HACCP. Jedlá sú pripravované podľa vopred zostaveného jedálneho lístka, kde je zabezpečená a vyvážená aj energetická hodnota pre jednotlivé vekové kategórie. Aktuálny jedálny lístok je vyvesený na nástenke ŠJ.V ojedinelých prípadoch môžu byť na lístku vykonané zmeny, ktoré sú  včas vyznačené.

Školská jedáleň je zapojená do programu Školské ovocie a Školské mlieko, ktoré je financované pomocou EÚ na podporu zdravia detí.

Školská jedáleň zabezpečuje celodenný pitný režim. Zelenina je do jedálneho lístka zaraďovaná v podobe šalátov, alebo ako príloha k chlebíkom. Tak isto je deťom podávané aj Ovocie k desiatej alebo olovrantu.

Časové zloženie Jedálneho lístka:

1x v týždni múčne jedlo
1x v týždni bezmäsité jedlo
1x v týždni polomäsité jedlo
2x v týždni plná norma mäsa

Výdaj stravy :

Desiata : 08:30
Obed    : 11:15
Olovrant: 14:00

Výška poplatkovstravného je s platnosťou od 1.septembra 2022 následovná :

Desiata : 0,38 €
Obed    :  0,90 €
Olovrant: 0,26 €

Výška poplatkov pre deti poberajúcich štátnu dotáciu (predškoláci)   Od 01.07.2022 majú nárok na dotáciu 1,30 len tí rodičia predškolákov, ktorí nepoberajú od štátu daňový bonus. V prípade uplatnenia si daňového bonusu nárok na dotáciu zaniká a hradí sa plná výška stravného.

Výška poplatkov pre deti v hmotnej núdzi:

Desiata              : 0,38 €
Desiata-Obed  : 0,00 €
Desiata-obed olovrant: 0,24 €

Úhrada poplatkov za stravu :

Poplatok za stravu sa platí mesiac vopred, najneskôr do 20.dňa v mesiaci.

Odhlásenie detí zo stravy :

Odhlásenie detí zo stravy je potrebné deň vopred, alebo najneskôr do 08:00 hod. ráno. Po 08:00 hod. už nie je možné v daný deň dieťa zo stravy odhlásiť. Táto povinnosť sa týka aj predškolákov-neodhlásenú stravu bude musieť rodič uhradiť v plnej výške.

Dozor nad deťmi počas stravovania v školskej jedálni zabezpečujú pedagogický zamestnanci počas svojej pracovnej zmeny.

Každá zmena v stravovaní dieťaťa sa vykoná vždy k 1.dňu v mesiaci. Zmenu treba nahlásiť vedúcej ŠJ.

Informácie pre alergikov :

V prípade potravinovej alergie je rodič povinný predložiť vedúcej ŠJ a triednej učiteľke potvrdenie od odborného lekára s výpisom potravín, ktoré sa nesmú dieťaťu podávať. V materskej škole sa diétna strava nepripravuje, ale MŠ umožní zákonnému zástupcovi dieťaťa donášku do jedálne na základe žiadosti s doložením potvrdenia od odborného lekára o druhu diéty, ktorá bola dieťaťu diagnostikovaná.

V jedálnom lístku sú alergény označené číslom pri príslušnom jedle.

 1. Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos a výrobky z nich) .
 2. Kôrovce a výrobky z nich. 
 3. Vajcia a výrobky z nich.
 4. Ryby a výrobky z nich.
 5. Arašidy a výrobky z nich.
 6. Sójové zrná a výrobky z nich.
 7. Mlieko a výrobky z neho.
 8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové, orechy, kešu, peknanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy, queenslandské orechy a výrobky z nich.
 9. Zeler a výrobky z neho.
 10. Horčica a výrobky z nej.
 11. Sezamové semená a výrobky z nich.
 12. Oxid uhličitý a siričitany v koncentráciach vyšších ako 10mg/kg alebo 10 mg/l vyjadrené ako SO2 .
 13. Vlčí bôb a výrobky z neho.
 14. Mäkkýše a výrobky z nich.
HORE