Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

VZN

Hore na ponuku
NázovSúborSúborDátum
VZN 1/2024 O zrušení VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Vespdf 26.04.2024
VZN 10/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadypdf 15.12.2023
VZN 9/2023 o zneškodnení obsahu žúmppdf 15.12.2023
VZN 8/2023 o spôsobe náhradného zásobovania vodoupdf 15.12.2023
VZN 7/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Záhorská Vespdf 15.12.2023
VZN 6/2023 o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb obcou Záhorská Vespdf 15.12.2023
VZN 5/2023 o dani z nehnuteľností na území obce Záhorská Vespdf 15.12.2023
VZN 4/2023 o dani za psapdf 15.12.2023
VZN 3/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Vespdf 15.12.2023
VZN 2/2023 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej a náhlej núdzi občanom obce Záhorská Vespdf 19.04.2023
Dodatok č.1 k VZN č. 4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Vespdf 15.03.2023
VZN 1/2023 o podmienkach držania psov na území obce Záhorská Vespdf 15.03.2023
VZN 11/2022 o dani za užívanie verejného priestranstvapdf 15.12.2022
VZN 10/2022 o dani za psapdf 15.12.2022
VZN 9/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadypdf 15.12.2022
VZN 8/2022 o dani za ubytovaniepdf 15.12.2022
VZN 7/2022 o dani z nehnuteľnostípdf 15.12.2022
VZN 6/2022 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Vespdf 15.12.2022
VZN 5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Vespdf 15.12.2022
VZN 4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Vespdf 15.12.2022
VZN 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č.5/2002 zo dňa 29.11.2002 v znení VZN obce č. 1/2007 zo dňa 16.5.2007 a č.1/2018 zo dňa 26.6.2018 o záväzných častiach územného plánu obce Záhorská Ves.pdf 29.06.2022
VZN 2/2022 o nakladaní s biologicky rozložitel'ným komunálnym odpadompdf 08.04.2022
VZN 1/2022 o názvoch ulíc a verejného priestranstvapdf 02.03.2022
Dodatok č. 14 k VZN 3/2008 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Vespdf 15.07.2022
Dodatok č. 1 k VZN 1/2022 o názvoch ulíc a verejného priestranstvapdf 24.08.2022
Dodatok č. 13 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Vespdf 08.03.2022
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA p.o.,pdf 04.01.2022
VZN 6/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022pdf 17.12.2021
VZN 7/2021 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Vespdf 17.12.2021
Dodatok č. 9 k VZN 1/2013 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Vespdf 17.12.2021
Dodatok č. 12 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskejpôsobnosti obce Záhorská Vespdf 17.12.2021
VZN 5/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne službypdf 01.10.2021
VZN 2/2021 o organizácií miestneho referenda v obci Záhorská Vespdf 30.06.2021
VZN 1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Záhorská Ves a v prevádzkach na území obce Záhorská Ves.pdf 30.06.2021
VZN 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Záhorská Vespdf 14.01.2021
VZN 2/2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves. Príloha 2: Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za rozvojpdfpdf23.12.2020
VZN 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021pdf 23.12.2020
Dodatok č. 8 k VZN . 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves pdf 22.12.2020
Dodatok č. 11 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Vespdf 17.09.2020
Dodatok č. 10 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Vespdf 23.06.2020
Dodatok č. 9 k VZN obce č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriad'ovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Vespdf 17.01.2020
Dodatok č. 7 k VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Vespdf 17.12.2019
VZN 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves.pdf 17.12.2019
VZN 3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020pdf 17.12.2019
Dodatok č. 2 k VZN 1/2014 o úhradách za sociálnu službu poskytovanú obcou Záhorská Ves v JESENI ŽIVOTA p. o.pdf 30.10.2019
Dodatok č. 8 k K VZN obce č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zriadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti obce Záhorská Vespdf 26.06.2019
Dodatok č. 7 k VZN obce č 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zriadeniach v zriad'ovatel'skej pôsobnosti obce Záhorská Vespdf 15.04.2019
VZN 1/2019 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe nájmu v bytovom dome 21BJ
a Príloha 1 (druhý PDF súbor)
pdfpdf17.01.2019
Príloha č. 1 k VZN 1/2019pdf 12.03.2024
VZN 3/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019docpdf29.11.2018
Dodatok Č. 6 k VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Vespdf 27.11.2018
VZN 2/2018 O určení školského obvodu základnej školy na území Obce Záhorská Vespdf 25.10.2018
VZN 1/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2002 zo dňa 29.11.2002 v znení VZN 1/2007 zo dňa 16.5.2007 O záväzných častiach územného plánu obce Záhorská Vespdf 28.06.2018
Dodatok č. 3 k Sadzobníku poplatkov za úkony vykonávané na Obecnom úrade v Záhorskej Vsidocpdf19.04.2018
Dodatok č. 6 k VZN obce č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriad'ovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves pdf14.12.2017
Dodatok č. 5 k VZN obce Záhorská Ves č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves pdf14.12.2017
Dodatok č. 1 k VZN obce Záhorská Ves č. 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pdf14.12.2017
VZN 2/2017 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 pdf14.12.2017
VZN 1/2017 - ktorým sa schvaľuje Zriaďovacia listina dobrovoľného hasičského zboru a Štatút dobrovoľného hasičského zboru Obce Záhorská Ves pdf19.10.2017
Dodatok č. 4 k VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves pdf28.12.2016
VZN 2/2016 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 pdf16.12.2016
VZN 1/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce pdf30.09.2016
Dodatok č. 3 k VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na diet'a materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves pdf07.01.2016
VZN 1/2014 - o úhradách za sociálne služby poskytované Obcou Záhorská Ves (ako právnická osoba) a Dodatok č. 1 z 15.12.2015 pdf29.12.2015
VZN 3/2015 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 pdf29.12.2015
VZN 2/2015 Zásady umiestňovania plagátov a iných nosičov informácii na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pdf26.11.2015
VZN 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obcedocpdf13.01.2015
Dodatok č. 1 k Sadzobníku poplatkov za úkony vykonávané na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi pdf05.01.2015
Dodatok Č. 2 k VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves pdf05.01.2015
VZN 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmidocpdf18.12.2014
VZN 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 pdf25.02.2015
VZN 4/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014docpdf09.04.2014
Sadzobník poplatkov za úkony vykonávané na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi /príloha č. 2 k VZN č. 2/2012/docpdf08.01.2013
VZN 2/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadydocpdf08.01.2013
VZN 3/2013 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístrojepdf 
VZN č 1/2011 obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpaddocpdf10.02.2012
VZN 1 / 2012 o poskytovaní sociálnych služiebdocpdf07.03.2012
Sadzobník poplatkov za úkony vykonávané na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi, príloha č. 2 k VZN č. 1/2011docpdf02.03.2012
VZN 1/2010 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska pdf
VZN 2/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadydocpdf12.04.2011
VZN 3/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadydocpdf
VZN 3-2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej povinnosti obce Záhorská Vespdf 
VZN 3/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané na Obecnom úrade pdf
VZN 2/2007 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf
VZN 6/2006 O pomienkach prideľovania bytov určených na nájom pre občanov obce Záhorská Ves postavených s podporou štátu. pdf
VZN 5/2006 o poplatkoch za znečistenie ovzdušiadocpdf
VZN 4/2006 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v Záhorskej Vsidocpdf
Dodatok č. 1. k VZN 4/2006 Prevázkový poriadok pre pohrebisko v Záhorskej Vsidocpdf
VZN 1/2004 O zákaze podávania a konzumovania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách pdf

Zverejňovanie


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 14.00 - 17.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 10.00 - 15.00


HORE NA PONUKU