Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

Uhranská perla

Hore na ponuku

Kultúrny spolok Uhranská perla

Kultúrne dianie v obci a obnovenie ľudových tradícií bolo od roku 2003 hlavným cieľom členiek spevokolu Uhranka / Fašiangový sprievod masiek, Pochovanie pani Basy, Veľkonočné trhy, Kvetná nedeľa, Morena, Stavanie máje, Jánske ohne, Adventný koncert, Vianočné koledy / a neustále hľadanie ľudových piesní z regiónu Záhorie a tradícií ľudových zvykov naše obce.

Tieto aktivity priviedli členky spevokolu k potrebe založenia občianskeho združenia alebo spolku. Prípravný výbor v zložení Zuzana Borecká, Zuzana Límová a Magdaléna Šimkovičová vypracoval stanovy spolku a tento bol pod názvom Kultúrny spolok Uhranská perla, občianske združenie zaregistrovaný 26.apríla 2005 na MV SR.

Ustanovujúca členská schôdza zvolila Zuzanu Límovú predsedníčkou spolku a do výboru boli zvolené : Mária Fuseková, Viera Límová, Magdaléna Šimkovičová, Jana Havlíková.

Spolok rozvíja aktivity : krúžok šikovných rúk / Mgr. Amália Smutná /, krúžok divadelno-dramatický / Zuzana Límová /, cigánske piesne a tance / Terézia Balážová /, spevokol Uhranka a Uhrančatá / Magdaléna Šimkovičová /.

Záslužným krokom spolku bolo vybudovanie detského ihriska Slniečko na zanedbanom obecnom pozemku. Pri terénnych prácach na skultivovaní pozemku pracovali členovia kultúrneho spolku. Potrebných 37 tisíc korún získal spolok z projektu Grant Orange ako základ a celkové náklady 400 tisíc korún pomohli zvládnuť sponzori, ktorým patrí veľká vďaka : Obecný úrad Záhorská Ves, Bemako, Želbet, DHZ, Drevona a Printing z Vysokej pri Morave, rybársky spolok Morava a tak dosiahnutie cieľa bolo otvorenie detského ihriska Slniečko 3. júna 2006 z príležitosti MDD.

Prínosom pre spolok bolo získanie klubových priestorov v kultúrnom dome, ktorých majiteľom je obecný úrad. Časť financií získava spolok z členských príspevkov / 100.- Sk za člena na rok / a dvoch percent zisku z daní od našich priaznivcov.

Na požiadanie obecného zastupiteľstva a starostu obce boli spolku pridelené priestory na prvom poschodí bývalej colnice, kde členovia spolku pripravili mimoriadne náročnú aktivitu - zriadenie Uhranského múzea, v ktorom sú expozície z histórie Uhorskej a Záhorskej Vsi, osobnosti našej obce, história škôl a telovýchovy, spolkov a organizácií, ľudové tradície a zvyky a národopis obce. Expozícia je verejnosti sprístupnená od 4.októbra 2008.

K 30. júnu 2008 nastali zmeny vo vedení spolku. Do funkcie predsedníčky bola členskou schôdzou ustanovená Magdaléna Šimkovičová, tajomníčkou PhDr. Darina Brukkerová, pokladníčkou Martina Meszárosová, hospodárkou Mária Fuseková, zapisovateľkou Tatiana Juhászová, revízorkou účtov Jana Davidová.

Členovia spolku spolupracujú so spolkom Morava pri realizácii zvo- nice na miestnom cintoríne.

Svojimi aktivitami prispieva Kultúrny spolok Uhranská perla k šíreniu dedičstva našich predkov formou vystúpení na folklórnych podujatiach, akými sú Uhranský somíc, Slávnosti Pomoravia, Marchlandské trhy, Deň zelá, koncerty sakrálnej hudby v kostole sv. Michala.
/ Výber z článku Záhorského hlásnika č.23 /

Výbor Kultúrneho spolku Uhranská perla

KS Uhranská perla pracuje v zložení:


Spolok UP vyvíja v súčasnosti tieto aktivity:

Spolok UP úzko spolupracuje s Jednotou dôchodcov Slovenska a obecnou hudobnou skupinou VÝR.
Členské 4 €/ rok.

Akcie - Uhranská perla

Kultúra


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 15.00 - 18.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 11.00 - 15.00


HORE NA PONUKU