Zameranie MŠ

Vlastné zameranie materskej školy

1.Kde je materská škola teraz

Naša materská škola prešla v uplynulom období veľkými zmenami a vývojom. Z dvojtriednej materskej školy sa postupne vybudovala päťtriedna moderná materská škola s priestranným interiérom a školským dvorom. Poloha materskej školy a naše dlhoročné priateľstvo s Kindergarten v Angerne predurčilo našu materskú školu k láske k cudzím jazykom. Počas školského roka sme sa s deťmi zúčastňovali na spoločných priateľských stretnutiach, realizovali sme tvorivé dielne, absolvovali spoločné výlety v Rakúsku a na Slovensku. Výchovno-vzdelávaciu činnosť prispôsobujeme individuálnym a vekovým osobitostiam detí. Náš tím pozostáva z deviatich kvalifikovaných pedagógov pod vedením pani riaditeľky, ktorý zodpovedá za plnenie pedagogického zámeru školy.

2. Čo ponúkame

V našej materskej škole vytvárame pre každé dieťa radostné, pokojné a harmonické prostredie s priaznivou socioemočnou klímou, s dôrazom na rozvoj tvorivosti a učenia formou hry. Deťom ponúkame prežiť aktívne a šťastné detstvo medzi rovesníkmi. Vytvárame príjemné a priateľské prostredie, v ktorom sa deti cítia príjemne a bezpečne. Cestou prirodzenej výchovy sa snažíme o rozvoj zdravo sebavedomých a samostatných detí. Zážitkovým učením a hravou formou získavajú poznatky o okolitom svete. Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu Zvedavé vranky. Prostredníctvom projektov, ktoré realizujeme podporujeme rozvíjajúcu sa predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť, rozvíjame kladný vzťah k literárnemu umeniu. Zameriavame sa na zdravý životný štýl, rozvíjame u detí aktívny vzťah k životnému prostrediu, realizujeme environmentálne aktivity, veľký dôraz kladieme aj na dopravnú výchovu, oboznamujeme deti s cudzím jazykom. Vybudovaním dopravného ihriska sme obohatili náš dopravný projekt o uplatňovanie zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke. Význam kladieme aj na dobrú adaptáciu nových detí, na formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií dieťaťa. Naším cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť, získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a utvárať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie.

Uplatňujeme inovatívne, moderné vyučovacie metódy, formy a prostriedky s dôrazom na skupinové aktivity. Uplatňujeme zážitkové učenie na základe motivácie, skúseností, spontánnosti, iniciatívy a citového prežívania. Deti sa oboznamujú s počítačom, interaktívnou tabuľou, používame detské edukačné programy, ktoré výchovu a vzdelávanie spestrujú a obohacujú. Nezabúdame ani na tradície v našom regióne. Približujeme deťom múdrosti našich predkov a prebúdzame v nich národnú hrdosť. Pestujeme u detí lásku k ľudovému umeniu a prakticky ho s ním oboznamujeme.

Projektom „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ umožňujeme deťom a dospelým vzdelávať sa v cudzom jazyku. Zvyšujeme povedomie a informovanosť rodičov a verejnosti o význame viacjazyčného vzdelávania pre každodenný spoločenský život. Zabezpečujeme kontinuitu jazykového a inovatívneho vzdelávania so zameraním na viacjazyčnosť od materskej školy až po 2. Stupeň ZŠ v pohraničnom regióne.

Naša materská škola žije pestrým a radostným životom, spolupracujeme s rodičmi, obcou, základnou školou, s centrom pedagogicko-psychologickej poradne v Malackách, a rôznymi inštitúciami a organizáciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní našich detí.

3. Čo sa chystáme ponúknuť

Chceme byť školou reagujúcou na potreby detí, rodičov i spoločnosti, aby každé dieťa malo podmienky pre zmysluplné činnosti, hru a aktívne získavanie poznatkov a skúseností. Aj naďalej chceme u detí podporovať prirodzenú túžbu po pohybe, umožniť im pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu a vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám. Preto v blízkej budúcnosti chceme vybudovať a zrenovovať areál školského dvora, ktorý by deťom poskytoval viac možností pre šport, pohyb a pohybové aktivity, ktoré sú pre deti predškolského veku prirodzené a veľmi dôležité.

HORE