Erb

Záhorská Ves

web: http://www.zahorskaves.sk
Dátum tlače: 24.10.2020

Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Oznamy obce

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 20.10.2020


Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 14.10.2020


Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR Č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa týmto vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa alebo v jeho okolí.

Viac informácií o postupe registrácie chovov ošípaných nájdete TU v dokumente od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 12.10.2020


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Malacky dňom 25. septembra 2020 od 12.00 hod.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2020 - výzva

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 01.10.2020 | Zmenené: 02.10.2020


RÚVZ hlavné mesto so sídlom v Bratislave týmto vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej dereatizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Bratislavský samosprávny kraj v okrese Malacky zefektívňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 29.09.2020


Od januára 2021 už nebudú akútne zdravotné prípady v čase od 22h do 6h smerovať do Malaciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy a Skalice. Nový systém ušetrí pacientom drahocenný čas.

Odpovede na najčastejšie otázky ako bude od januára 2021 fungovať ústavná pohotovostná služba nájdete TU v PDF dokumente, alebo si ich môžete prečítať na webovej stránke bratislavského samosprávneho kraja.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 18.09.2020


Deratizácia

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 18.09.2020


Vážení páni podnikatelia a občania Záhorskej Vsi.

Na základe rozmnoženia hlodavcov (potkanov a myší) sa bude v obci Záhorská Ves vykonávať celoplošná deratizácia v dňoch 8., 9., a 10. 10. 2020.

 1. OCÚ bude vykonávať deratizáciu vo svojich objektoch a priestranstvách.
 2. Podnikatelia sú povinní vykonať v tieto dni deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných priestoroch, areáloch kde podnikajú. Odovzdať kópiu protokolu o vykonaní DP na OcÚ.
 3. Občania vykonajú deratizáciu v objektoch, ktoré im patria, alebo ich využívajú. Občania vykonajú deratizáciu v týchto dňoch svojpomocne, biocídnymi prípravkami, ktoré sú dostupné v obchodnej sieti a schválené na tento účel.

Žiadam všetkých aby takto urobili, pretože iba touto celoplošnou deratizáciou, ktorú vykonáme všetci naraz zminimalizujeme množstvo hlodavcov. Dôraz kladiem na chovateľov domácej hydiny a zvierat.

JUDr. Boris Šimkovič, starosta obce

Pokyn pre vykonanie deratizácie - PDF dokument

Návrh hotelového a rekreačného komplexu

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 07.09.2020


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 18.08.2020


Tlačová správa Štatistického úradu SR z 3. augusta 2020 ohľadom sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa realizuje v 3 fázach s poslednou fázou predpokladanou do konca marca 2021.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 21.05.2020


Čiastkové zmeny cestovných poriadkov

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 17.04.2020


Odo dňa 19.04.2020 (nedeľa) dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov. V zmysle platných opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 spoje prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej premávajú ako v sobotu. Okrem týchto spojov nad rámec sobotného režimu sú doplnené aj ďalšie spoje vybraných liniek. Prehľad doplnených spojov je uvedený v nasledovných dokumentoch.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 09.04.2020


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky od 08. apríla 2020, od 12:00 hod. do odvolania.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Úprava stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ v Malackách

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 01.04.2020


Od dňa 01. 04. 2020 je rozsah stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ v Malackách nasledovný:
Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok - 08.00 - 11.00 hod.
5treda - 13.00 - 16.00 hod.

Viac informácií vrátane rozsahu vykonávaných úkonov nájdete TU v PDF dokumente.

Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID-19

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 30.03.2020


Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19.

V období mimoriadnej situácie na Slovensku si občan, ktorý ukončil pracovný pomeru na Slovensku alebo v zahraničí, ktorý nie je dočasne práce neschopný (riadne lekárom vypísaný na) (ďalej len: „DPN"), môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu poštou alebo emailom.

Osobný kontakt občana na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je realizovaný iba v nevyhnutných prípadoch.
Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môže podať len občan, ktorý má ukončený pracovný pomer a nie je Dočasne práce neschopný (DPN).

Viac informácií nájdete TU V PDF dokumente.

Informácie o koronavíruse

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 04.03.2020


Pre mestá a obce v Bratislavskom kraji je zriadená osobitná internetová stránka, kde na jednom mieste nájdete všetky potrebné informácie: čo to je koronavírus, aké sú príznaky, kto je riziková skupina, ako znížiť riziko nákazy. Nechýbajú ani informácie o aktuálnej situácii. Adresa internetovej stránky je https://bratislavskykraj.sk/koronavirus/

Hotelový a rekreačný komplex Záhorska Ves

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 03.12.2019


Investičný zámer Hotelový a rekreačný komplex Záhorská Ves. Stiahnite si zip súbor, ktorý viete rozzipovať voľne dostupným programom napr 7zip. V zip súbore nájdete popis investičného zámeru a vizualizácie.

Hotelový a rekreačný komplex vizualizácia 1

Celý článok

Eustream sprístupnil aplikáciu eVyjadrenia pre stavebné konanie

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 07.06.2019 | Zmenené: 11.06.2019


Upozornenie na existenciu elektronického vyjadrenia podzemných plynovodov prepravnej siete plynu a ďalších zariadení plynárenskej infraštruktúry spoločnosti Eustream, a.s. v spojitosti s ustanoveniami Zákona o energetike a Stavebného zákona.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente

KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je zatvorená od 13.10.2020 od 8,30hod. .

Máme radi záhorskú, slogan

Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

Preto:
Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

Nové vo fotogalérii

Foto Projekt Revitalizácia priestranstva pri Barine
Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019 - Fotostena

Najnovšie dokumenty

 • Oznámenie za rok 2019
  pdf [4.73 MB]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 16. 09. 2020
  pdf [157.5 KB]
 • Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 16. 09. 2020
  pdf [1.58 MB]
 • Dodatok č. 11 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves
  pdf [103.85 KB]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 24. 08. 2020
  pdf [170.16 KB]

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

Aké bude počasie