Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Servis pre občana

  Strategické dokumeny

  Verejné obstarávanie

  Voľby


  Na začiatok

  Projekt Zberný dvor – Záhorská Ves

  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

  Názov projektu: Zberný dvor - Záhorská Ves
  Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia
  Operačný program: Kvalita životného prostredia
  Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
  Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
  Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  Zazmluvnená výška NFP: 386 042,25 EUR

  Cieľ projektu:
  Hlavným cieľom projektu je navýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov, pričom realizácia projektu bude prebiehať na území obce Záhorská Ves a obce Suchohrad, s ktorou má obec uzavretú zmluvu podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Predmetom projektu je vybudovanie zberného dvora v obci Záhorská Ves a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu ako v Záhorskej Vsi, tak aj v Suchohrade. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v obci zabezpečia zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu prechádzania vzniku odpadov. Ochrana a triedenie komunálneho odpadu je všeobecným a verejným záujmom obce i celej spoločnosti.
  24.01.2018 | Upr.: 27.11.2019

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2020