Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Servis pre občana

  Strategické dokumeny

  Verejné obstarávanie

  Voľby


  Na začiatok

  Verejné obstarávanie – Aktuálne obstarávania

  Aktuálne verejné obstarávania

  Profil verejného obstarávateľa

  VÝZVA - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy kultúrneho domu v obci Záhorská Ves – Zateplenie strechy – ploché strechy

  11.05.2020

  Obchodná verejná súťaž

  OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
  na predaj nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves

  Obec Záhorská Ves so sídlom Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves, na základe ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi č. 9/2020 zo dňa 1.4.2020.

  Vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpno - predajnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti
  1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce - zapísanej na LV č. 1097, so súp. č. 465, ul. Lucie Poppovej, Záhorská Ves, na pozemku parc. č. 195/11, 195/12, katastrálne územie Záhorská Ves, okres Malacky o celkovej ploche 590 m2, z čoho 155 m2 tvorí rodinný dom Zuzanka a 435 m2 zastavané plochy a nádvoria.
  2. Minimálna požadovaná suma, za ktorú sa nehnuteľnosť ponúka na predaj je 80 000 €.
  3. OVS sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke obce, t.j. dňa 3.4.2020.
  4. Ukončenie predkladania návrhov do súťaže je 31.7.2020 do 12,00 hod.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente k Obchodnej verejnej súťaži

  03.04.2020

  ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK

  Predmet predaja: Hnuteľná vec Čelný nakladač Trac-Lift TL 220 s lyžicou na traktor Zetor v počte 1ks v cene 1.500,-EUR.

  Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 20.04.2020do 12,00 hod.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  02.04.2020

  Výzva na predloženie cenovej ponuky

  Názov zákazky: Oprava fasády - zdravotné stredisko

  Viac informácií o zákazke si môžete stiahnuť TU v PDF dokumente.

  13.05.2019

  Výzva na predloženie cenovej ponuky

  Názov zákazky: cesta - Škôlka

  Viac informácií o zákazke si môžete stiahnuť TU v PDF dokumente

  13.05.2019

  Obchodná verejná súťaž

  Obec Záhorská Ves vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti na podnikateľské účely. Viac informácií o podmienkach súťaže nájdete TU v PDF dokumente.

  17.04.2019

  Výzva na predkladanie ponúk

  Predmet zákazky: Oprava kompy na hraničnom priechode Záhorská Ves - Angern

  Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Viac informácií nájdete TU vo Výzve na predkladanie ponúk vo formáte PDF

  06.03.2019

  Výzva na predkladanie ponúk

  Názov predmetu zákazky: "Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi, zameraných predovšetkým na deti a mládež".

  Hlavný kód CPV:
  45236 110-4 - stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
  39293400-6 Umelý trávnik

  Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - stavebné práce

  24.01.2019 | Upr.: 27.11.2019

  Verejné obstarávanie Výzva na predloženie cenových ponúk

  Zákazka nebežného charakteru na zabezpečenie služieb "Rozšírenie kamerového systému v obci Záhorská Ves" v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Kompletný dokument nájdete TU.

  31.01.2018

  Výzva na predkladanie ponúk

  Zákazka: Zberný dvor Záhorská Ves - stavebné práce + kancelársky kontajner ITMS 2014 + 310011B564
  Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou, stavebné práce.

  Viac informácií nájdete v dokumentoch:

  21.11.2017

  Výzva na predkladanie ponúk

  Predmet zákazky: Zabezpečenie realizácie verejného obstarávania pre projekt "Zberný dvor-Záhorská Ves", kód projektu: ITMS: 3100118564.

  Kompletné informácie nájdete TU v PDF dokumente Výzva na predkladanie ponúk

  16.06.2017

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2020