Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Kultúra


  Na začiatok

  Kultúra – Uhranská perla

  Kultúrny spolok Uhranská perla

  Kultúrne dianie v obci a obnovenie ľudových tradícií bolo od roku 2003 hlavným cieľom členiek spevokolu Uhranka / Fašiangový sprievod masiek, Pochovanie pani Basy, Veľkonočné trhy, Kvetná nedeľa, Morena, Stavanie máje, Jánske ohne, Adventný koncert, Vianočné koledy / a neustále hľadanie ľudových piesní z regiónu Záhorie a tradícií ľudových zvykov naše obce.

  Tieto aktivity priviedli členky spevokolu k potrebe založenia občianskeho združenia alebo spolku. Prípravný výbor v zložení Zuzana Borecká, Zuzana Límová a Magdaléna Šimkovičová vypracoval stanovy spolku a tento bol pod názvom Kultúrny spolok Uhranská perla, občianske združenie zaregistrovaný 26.apríla 2005 na MV SR.

  Ustanovujúca členská schôdza zvolila Zuzanu Límovú predsedníčkou spolku a do výboru boli zvolené : Mária Fuseková, Viera Límová, Magdaléna Šimkovičová, Jana Havlíková.

  Spolok rozvíja aktivity : krúžok šikovných rúk / Mgr. Amália Smutná /, krúžok divadelno-dramatický / Zuzana Límová /, cigánske piesne a tance / Terézia Balážová /, spevokol Uhranka a Uhrančatá / Magdaléna Šimkovičová /.

  Záslužným krokom spolku bolo vybudovanie detského ihriska Slniečko na zanedbanom obecnom pozemku. Pri terénnych prácach na skultivovaní pozemku pracovali členovia kultúrneho spolku. Potrebných 37 tisíc korún získal spolok z projektu Grant Orange ako základ a celkové náklady 400 tisíc korún pomohli zvládnuť sponzori, ktorým patrí veľká vďaka : Obecný úrad Záhorská Ves, Bemako, Želbet, DHZ, Drevona a Printing z Vysokej pri Morave, rybársky spolok Morava a tak dosiahnutie cieľa bolo otvorenie detského ihriska Slniečko 3. júna 2006 z príležitosti MDD.

  Prínosom pre spolok bolo získanie klubových priestorov v kultúrnom dome, ktorých majiteľom je obecný úrad. Časť financií získava spolok z členských príspevkov / 100.- Sk za člena na rok / a dvoch percent zisku z daní od našich priaznivcov.

  Na požiadanie obecného zastupiteľstva a starostu obce boli spolku pridelené priestory na prvom poschodí bývalej colnice, kde členovia spolku pripravili mimoriadne náročnú aktivitu - zriadenie Uhranského múzea, v ktorom sú expozície z histórie Uhorskej a Záhorskej Vsi, osobnosti našej obce, história škôl a telovýchovy, spolkov a organizácií, ľudové tradície a zvyky a národopis obce. Expozícia je verejnosti sprístupnená od 4.októbra 2008.

  K 30. júnu 2008 nastali zmeny vo vedení spolku. Do funkcie predsedníčky bola členskou schôdzou ustanovená Magdaléna Šimkovičová, tajomníčkou PhDr. Darina Brukkerová, pokladníčkou Martina Meszárosová, hospodárkou Mária Fuseková, zapisovateľkou Tatiana Juhászová, revízorkou účtov Jana Davidová.

  Členovia spolku spolupracujú so spolkom Morava pri realizácii zvo- nice na miestnom cintoríne.

  Svojimi aktivitami prispieva Kultúrny spolok Uhranská perla k šíreniu dedičstva našich predkov formou vystúpení na folklórnych podujatiach, akými sú Uhranský somíc, Slávnosti Pomoravia, Marchlandské trhy, Deň zelá, koncerty sakrálnej hudby v kostole sv. Michala.
  / Výber z článku Záhorského hlásnika č.23 /

  Výbor Kultúrneho spolku Uhranská perla

  KS Uhranská perla
  pracuje v zložení:


  Spolok UP vyvíja v súčasnosti tieto aktivity:

  Spolok UP úzko spolupracuje s Jednotou dôchodcov Slovenska a obecnou hudobnou skupinou VÝR.
  Členské 4 €/ rok.

  Zvonička

  Rybársky spolok Morava a Kultúrny spolok Uhranská perla plánujú na miestnom cintoríne vybudovať drevennú zvoničku. Pretože tieto spolky nemajú možnosť prefinancovania celej stavby, rozhodli sa požiadať občanov a priateľov našej obce o sponzorské príspevky.

  Zvonička so svojím srdcom - zvonom bude slúžiť na odprevádzanie zosnulých na poslednej ceste.
  Poverení členovia týchto spolkov Vás navštívia s príslušnou evidenciou, podajú Vám bližšie informácie ohľadom zvoničky a môžete im sponzorské dary odovzdať osobne.
  Sponzorské dary je taktiež možné odovzdať priamo predsedovi rybárskeho spolku p. Klímovi Miroslavovi č. telef. 0905518014.

  Pevne veríme, že podporíte tento projekt a vďaka aj Vašim sponzorským príspevkom sa nám podarí v letných mesiacoch túto stavbu slávnostne dokončiť.
  Za sponzorské príspevky vopred ďakujeme.

  Rybársky spolok Morava a kult. spolok Uhranská perla.

  Akcie - Uhranská perla

   

  Späť na Kultúrny spolok Uhranská perla - úvod

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2022