Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  O obci

  Voľby

  Občan


  Na začiatok

  Úvod

  AKTUALITY  nové - správy pridané za posledné 3 dni

  Úradná tabuľa

  Návrh Dodatok č. 1 k VZN 5/2021

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.11.2021


  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA p.o.

  Návrh VZN

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.11.2021


  Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves

  Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného majetku obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.11.2021


  Obec Záhorská Ves zverejňuje Z Á M E R na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce Záhorská Ves.

  Osobitný zreteľ: Budova ohrozuje bezpečie a zdravie obyvateľov vedľajšej nehnuteľnosti. Stav vyžaduje okamžité riešenie.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Návrh Dodatok č. 12 k VZN 3/2008

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 23.11.2021


  Návrh Dodatok č. 12 k VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves

  Dotazník pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.11.2021 | Zmenené: 23.11.2021


  Vážení spoluobčania,

  Riadiaca skupina pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Záhorská Ves pripravila pre Vás dotazník, ktorého úlohou je zisťovanie názorov a predkladanie návrhov na riešenie rozvoja sociálnych služieb v obci Záhorská Ves.
  Názory a návrhy získané zberom dát dotazníkového šetrenia budú využité pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Záhorská Ves.
  Cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb je vytvoriť systém sociálnych služieb na miestnej úrovni, ktorý zodpovedá zisteným potrebám občanov, reaguje na miestne odlišnosti a napomáha efektívne využiť finančné prostriedky vynakladané na sociálnu oblasť. Aby komunitný plán sociálnych služieb reagoval naozaj na potreby občanov obce Záhorská Ves, je nevyhnutné ich zapojiť v čo najväčšom počte do jeho prípravy.
  Dotazník zisťovania potrieb a názorov na sociálne služby je jednou z metód zapojenia verejnosti do prípravy komunitného plánu sociálnych služieb. Vyplnením tohto dotazníka môžete tak ovplyvniť vytváranie Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Záhorská Ves.

  JUDr. Boris Šimkovič
  starosta obce Záhorská Ves

  Dotazník je anonymný. Termín na odovzdanie dotazníkov je 3.12.2021 do 12.00 hod.

  Viac informácií a dotazník si stiahnete TU.

  Dotazník môžete vyplniť aj on-line na adrese https://forms.gle/WCTaXwsTxjFRTwpf6.

  Termín pre vyplnenie on-line dotazníka je do 4. 12. 2021.

  Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca OZ

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 22.10.2021


  Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi.

  Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce - Rozhodnutie

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 20.10.2021


  Rozhodnutie Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie k Zmenám a doplnkom č. 3 Územného plánu obce Záhorská Ves. Navrhovaný strategický dokument "Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Záhorská Ves" uvedený v predloženom oznámení sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

  Celé rozhodnutie nájdete TU v PDF dokumente

  Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 29.09.2021


  Predmet nájmu: Časť nehnuteľnosti - prenájom nebytových priestorov zapísaných na LV č. 1097, parc. č. 101/2, katastrálne územie Záhorská Ves, (budova KWS) o výmere 39,32 m2 na prevádzku Mäsiarstva.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 29.09.2021


  Predmet prenájmu: Časť nehnuteľnosti - prenájom časti zdravotného strediska zapísaného na LV č. 1097, parc.č. 404/1, katastrálne územie Záhorská Ves, o výmere 76,80 m2, pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti , výlučne za účelom vybudovania zubnej ambulancie.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente

  Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 29.09.2021


  Predmet nájmu: Časť nehnuteľnosti - prenájom nebytových priestorov zapísaných na LV č. 1097, katastrálne územie Záhorská Ves, (budova CVČ) o výmere do 30 m2, časť pivničných priestorov.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente

  Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.07.2021


   

  Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.06.2021


  Obec Záhorská Ves, vlastník nehnuteľnosti uvedenej ako predmet prenájmu, zverejňuje zámer priameho prenájmu podľa § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom obce Záhorská Ves (čl. 11 ods. 9 písm.c).
  Predmet prenájmu: Časť nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Záhorská Ves, vedenej na LV č. 1097, parc.č. 767/54 o výmere 10 m2 za účelom skladovania pneumatík na spätný zber (v areáli Zberného dvora).

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.06.2021


  Obec Záhorská Ves, vlastník nehnuteľnosti uvedenej ako predmet prenájmu, zverejňuje zámer priameho prenájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
  Predmet prenájmu: Časť nehnuteľnosti - prenájom časti pozemku zapísaného na LV č. 1097, parc.č. 129/2 „C", katastrálne územie Záhorská Ves, o výmere 0,68 m2, pre účely alternatívnej poštovej služby „Zásielkovňa" .

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.06.2021


  Obec Záhorská Ves so sídlom Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves, na základe ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia OZ v Záhorskej Vsi č. 57/2021 zo dňa 24.6.2021 vyhlasuje
  Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh
  na uzatvorenie Kúpno - predajnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti

  1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce - zapísanej na LV č. 1097, so súp. č. 465, ul. Lucie Poppovej, Záhorská Ves, na pozemku parc. č. 195/11, 195/12, katastrálne územie Záhorská Ves, okres Malacky o celkovej ploche 590 m2, z čoho 155 m2 tvorí rodinný dom Zuzanka a 435 m2 zastavané plochy a nádvoria.

  Podrobnejšie informácie nájdete TU v PDF dokumente.

  Súhlas s podmienkami súťaže a spracovaním osobných údajov - tlačivo

  Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 23.06.2021


  Vážení občania,
  Obec Záhorská Ves ako obstarávateľ doručil Okresnému úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Záhorská Ves".
  Oznamujeme občanom, že uvedený dokument je zverejnený na internetovej stránke:
  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemneho-planu-obce-zahorska-ves pod názvom "Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Záhorská Ves".
  Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť počas pracovnej doby na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi, robiť z neho výpisy, odpisy alebo kópie a môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 5 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 90101 Malacky to je do 7. júla 2021.

  Návrh VZN 5/2021

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.06.2021


  Návrh VZN 5/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

  Návrh VZN O organizácií miestneho referenda v obci Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.06.2021


  Návrh VZN O organizácií miestneho referenda v obci Záhorská Ves

  Návrh VZN O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.06.2021


  Návrh VZN O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

  Návrh VZN O zneškodnení obsahu žúmp

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.06.2021


  Návrh VZN O zneškodnení obsahu žúmp

  Návrh VZN O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.06.2021


  Návrh VZN O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Záhorská Ves

  Návrh Záverečného účtu za rok 2020

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 31.05.2021


  Záverečný účet Obce Záhorská Ves za rok 2020 - Návrh

  Oznámenie o verejnom prerokovaní Návrhu zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Záhorská Ves.

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.05.2021 | Zmenené: 18.06.2021


  Obec Záhorská Ves podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov začína dňa 28.05.2021 prerokovávať NÁVRH ZMIEN A DOPLNKOV Č. 3 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ZÁHORSKÁ VES.

  Lehota na prerokovávanie sa stanovuje do 30.06.2021

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č.3 územného plánu obce Záhorská Ves. (zip, 72,7 MB)

  Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 29.04.2021


  Obec Záhorská Ves, vlastník nehnuteľnosti uvedenej ako predmet prenájmu, zverejňuje zámer priameho prenájmu podľa §9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom obce Záhorská Ves /čl. 11 ods. 9 písm. c/.
  Predmet prenájmu: Časť nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Záhorská Ves, vedenej na LV č. 1097, parc. č. 767/54 o výmere 10 m2 za účelom skladovania pneumatík na spätný zber. /v areáli Zberného dvora/.

  Viac informácií nájdete TU v zverejnenom zámere.

  Zverejnenie výsledku vybavenia petície

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 16.04.2021


  Obez Záhorská Ves zverejňuje výsledok vybavenia petície za zníženie poplatku za vývoz fekálií do ČOV pre občanov s trvalým pobytom v obci Záhorská Ves podanej dňa 10. 3. 2021. Výsledok vybavenia nájdete tu v PDF dokumente.

  Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.03.2021


  Obec Záhorská Ves zverejňuje zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce.

  Predmet prenájmu: Časť nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Záhorská Ves, parc. reg. "E" Č. 758, vedenej na LV č. 1097, o výmere 4 m2 za účelom umiestnenia Novinového stánku.

  Viac informácií k zámeru nájdete TU v PDF dokumente.

  Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.03.2021


  Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje zámer predať majetok obce. Predmetom predaja sú pozemky obce.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Zámer predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.03.2021


  Zámer predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku a výzva na predloženie cenových ponúk.

  Predmet predaja: Hnuteľná vec: PLYNOVÝ HORÁK GB GANZ,typ ABG-30-D/F-2-1-O v počte 2ks.

  Kompletné informácie  nájdete TU v PDF dokumente.

  Oznámenie o zániku mandátu poslanca a a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZ

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.01.2021


  Starosta obce Záhorská Ves oznamuje, že s účinnosťou od 01. januára 2021 zanikne mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi Samuelovi Nerádovi podľa § 25 ods. 2 písm. cl zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, keď bola písomnosť "Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a člena kultúrno - športovej komisie" doručená na Obecný úrad v Záhorskej Vsi dňa 17.12.2020.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente

  Hotelový a rekreačný komplex, Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.12.2020


  Na základe § 23 ods. 3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznamujeme občanom, že na webovom sídle ministerstva je zverejnený na adrese:
  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/hotelovy-rekreacny-komplex-zahorska-ves
  zámer navrhovanej činnosti Hotelový a rekreačný komplex, Záhorská Ves.
  Podľa § 23 ods. 4 zákona môže verejnosť doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií podľa §23 ods. 3 zákona, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

  Zverejnené: 03.12.2020

  Návrh rozpočtu na rok 2021

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.12.2020


  Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023.

  Návrh VZN

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020


  Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021

  Návrh - Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou...

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020


  Návrh - Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom a právnickým osobám od 01. 01. 2021.

  Návrh - Prevádzkový poriadok fitness centra

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020


  Návrh - Prevádzkový poriadok fitness centra

  Návrh - Prevádzkový poriadok Zberný dvor

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020


  Zberný dvor v Záhorskej Vsi PREVÁDZKOVÝ PORIADOK - Návrh

  Návrh VZN

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020


  Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. ../2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Záhorská Ves

  Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.11.2020


  Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Záhorská Ves č..../2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves je možno pripomienkovať písomne v lehote 10 dní do 22.11.2020 na adresu Obecný úrad, Hlavná č.29/184, 900 65 Záhorská Ves, alebo na e-mail: urad@zahorskaves.sk.

  Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves - PDF dokument

  Výsledok hlasovania Per rollam zo dňa 11.11.2020

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.11.2020


  OZNÁMENIE O HLASOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ZÁHORSKÁ VES PER ROLLAM DŇA 11.11.2020 o 17:00 HOD.

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.11.2020


  Podľa ustanovenia § 30f ods. 2 prvej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Toto ustanovenie bolo vložené zákonom č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-1.
  Ak obecné zastupiteľstvo nemôže rokovať prostredníctvom videokonferencie ani klasickým spôsobom, zákonodarca ponúka aj možnosť hlasovania tzv. per rollam.

  Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržniu podmienok pre prijatie NZF

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.10.2020


  STANOVISKO hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - návratnej finančnej výpomoci od štátu vo výške 40.000- € k 31.08.2020.

  Verejná obchodná súťaž

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020 | Zmenené: 22.09.2020


  ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.200,- EUR.

  Predmet predaja:
  Hnuteľná vec „Plynové horáky GB.GANZ, typ ABG -30 -D/F - 2 - 1 - 0 v počte 2 ks v minimálnej hodnote: 1.200,-EUR.
  Podmienky a lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov:
  Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 08.10.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

  Viac informácií o podmienkach predkladania a doručovania cenových ponúk nájdete TU v PDF dokumente.

  Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020


  Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti. Predmetom obchodnej verejnej súťaže(ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce  - zapísanej na LV č. 1097, so súp.č. 465, ul. Lucie Poppovej, Záhorská Ves, na pozemku parc. Č. 195/11, 195/12,
  katastrálne územie Záhorská Ves, okres Malacky o celkovej ploche 590 m2, z čoho 155 m2 tvorí rodinný dom Zuzanka a 435 m2 zastavané plochy a nádvoria.

  Viac informácií o podmienkach obchodnej verejnej súťaže nájdet TU v PDF dokumente

  Verejná obchodná súťaž

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020 | Zmenené: 22.09.2020


  ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.000,- EUR.

  Predmet predaja: Hnuteľná vec FEKÁLNA CISTERNA v minimálnej hodnote: 1.000,-EUR.

  Podmienky a lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov:
  Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 08.10.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

  Viac informácií o podmienkach predkladania a doručovania cenových ponúk nájdete TU v PDF dokumente.

  Oznámenie o zrušení VO

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.08.2020


  Verejný obstarávateľ v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušil verejné obstarávanie na predmet zákazky "ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO  DOMU V OBCI ZÁHORSKÁ VES - ZATEPLENIE STRECHY- PLOCHÉ STRECHY", ktoré bolo vyhlásené vvzvou NA PREDKLADANIE PONÚK v čase od 11.05.2020 do 18.05.2020 do 12:00 hod. prostredníctvom portálu www.tendernet.sk z dôvodu zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

  Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - PDF dokument

  Návrh - Monitorovacia správa PHSR

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.06.2020


  Návrh - Monitorovacia správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves za roky 2015-2022, Monitorovacia správa rok 2019

  Ťažba a úprava zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. - dopojenie vrtu Záhorská Ves 6

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.06.2020


  Ťažba a úprava zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. - dopojenie vrtu Záhorská Ves 6 - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

  Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.01.2020


   

  Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.02.2019 | Zmenené: 06.03.2019


  Obec Záhorská Ves v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

  Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 40,80 %.

  Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.07.2018


  Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020 - zaslanie záverečného stanoviska

  Čo kam patrí

  Radíme, ako správne triediť odpad.

  Poďakovanie starostu

  chcem sa Vám poďakovať za prekonané obdobie pandémie. Bolo to náročné a únavné. Podrobili sme sa a poslúchali sme mnohokrát aj nezmyselné opatrenia, ale prekonali sme spoločnými silami toto ťažké obdobie. Verím, že ak príde ďalšia vlna, spoločne spolu porazíme tento neduh. Urobím všetko čo sa dá, aby som ochránil našu obec, všetko pre našich občanov, pre Vás.
  Napriek ťažkej dobe sme v našej obci budovali a zveľaďovali. Podarilo sa vybudovať kultúrny dom - kompletne vnútorné priestory, okná dvere, strechu. Zberný dvor aj so zariadeniami - traktor, bobcat, drtičku, kontajnery, novú vlečku, váhu. Vybudovali sme novú hasičskú zbrojnicu, čo je veľmi dôležité, lebo Morava nás obklopuje skoro všade. Popri týchto aktivitách samozrejme funguje kompa, zariadenie pre seniorov - Jeseň života, ZŠ, MŠ, varenie pre dôchodcov s rozvozom domov, ČOV ide nepretržite vďaka zamestnancom OcÚ Záhorskej Vsi a pána Jánoša. Na ČOV máme 15 rokov starú technológiu, ktorú treba vymeniť- zmodernizovať, lebo sú vysoké náklady! Momentálne pracujeme na rozšírení ČOV a novej technológii. Zasadili sme a staráme sa o 100 nových stromov v obci, kosíme trávu v obci atď.... OcÚ zamestnanci sú tu denno-denne pre Vás. Snažíme sa čestne a poctivo pracovať v prospech občanov Záhorskej Vsi. Všetko sa budovalo a buduje pre Vás, nie pre „Šimkoviča".
  Z týchto dôvodov Vás moji spoluobčania oslovujem, lebo určite čítate facebook, kde sú uvádzané polopravdy a klamstvá. Od posledných volieb vznikla v obci skupina ľudí, ktorá rozosieva medzi občanov nenávisť, zlobu, nevraživosť. Vyložene útočia voči mojej osobe a hanobia moju prácu a prácu OcÚ Záhorská Ves.
  Vážení spoluobčania, poctivá, čestná práca, ktorú sa snažím pre Vás robiť už skoro 20 rokov je moje vysvedčenie. Preto, nedajte sa oklamať ľuďmi, ktorí pre našu Záhorskú Ves nič, okrem vnášania nenávisti a pletiek neurobili.
  Vyzývam túto skupinu ľudí, aby prestali s rozširovaním nenávisti a hanobenia mojej práce a OcÚ. Vyzývam ich, aby sa zamysleli nad pojmami ako spolupatričnosť, pokora, priateľstvo, láska, úcta k spoluobčanovi. Aby nerobili hanbu nie starostovi, ale celej dedine!
  Vidíte, čo sme vybudovali za posledné roky, preto Vás žiadam v mene všetkých občanov, ktorí to myslia s obcou úprimne, začnite robiť niečo, čo obci pomôže, navrhnite čo budovať a ako. Zožeňte peniaze na to a podobne.
  Iba toto naše vzťahy môže posunúť vpred. Zamyslite sa nad všetkým a začnite robiť niečo pozitívne pre občanov a obec!
  Myslím to úprimne a dúfam, že to pochopíte.

  S úctou ku všetkým občanom Záhorskej Vsi
  Váš starosta Boris Šimkovič

  Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

  Preto:
  Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
  Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
  Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

  Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

  KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

  Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená .

  Nové vo fotogalérii

  Foto Stavanie máje
  Foto Vybudovanie vonkajších priestorov ZŠ

  Najnovšie dokumenty

  Verejné obstarávanie

  www.masdolnezahorie.sk

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Vodostav rieky Morava s predpoveďou na ďalších 48 hodín z SHMÚ

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2021