Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  O obci

  Občan

  Voľby


  Na začiatok

  Úvod

  AKTUALITY  nové - správy pridané za posledné 3 dni

  Úradná tabuľa

  Návrh VZN

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020


  Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021

  Návrh - Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou...

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020


  Návrh - Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom a právnickým osobám od 01. 01. 2021.

  Návrh - Prevádzkový poriadok fitness centra

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020


  Návrh - Prevádzkový poriadok fitness centra

  Návrh - Prevádzkový poriadok Zberný dvor

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020


  Zberný dvor v Záhorskej Vsi PREVÁDZKOVÝ PORIADOK - Návrh

  Návrh VZN

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020


  Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. ../2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Záhorská Ves

  Návrh Dodatku č. 8 k VZN 1/2013

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.11.2020


  Návrh Dodatku č. 8 k VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves

  Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.11.2020


  Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Záhorská Ves č..../2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves je možno pripomienkovať písomne v lehote 10 dní do 22.11.2020 na adresu Obecný úrad, Hlavná č.29/184, 900 65 Záhorská Ves, alebo na e-mail: urad@zahorskaves.sk.

  Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves - PDF dokument

  Výsledok hlasovania Per rollam zo dňa 11.11.2020

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.11.2020


  OZNÁMENIE O HLASOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ZÁHORSKÁ VES PER ROLLAM DŇA 11.11.2020 o 17:00 HOD.

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.11.2020


  Podľa ustanovenia § 30f ods. 2 prvej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Toto ustanovenie bolo vložené zákonom č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-1.
  Ak obecné zastupiteľstvo nemôže rokovať prostredníctvom videokonferencie ani klasickým spôsobom, zákonodarca ponúka aj možnosť hlasovania tzv. per rollam.

  Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržniu podmienok pre prijatie NZF

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.10.2020


  STANOVISKO hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - návratnej finančnej výpomoci od štátu vo výške 40.000- € k 31.08.2020.

  Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného a neupotrebiteľného majetku - Fekálna cisterna

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.10.2020


  Obec Záhorská Ves zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk. Predmetom predaja je hnuteľná vec Fekálna cisterna.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného a neupotrebiteľného majetku - Plynové horáky

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.10.2020


  Obec Záhorská Ves zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk. Predmetom predaja je hnuteľná vec PLYNOVÉ HORÁKY zn. GBGANZ,typ ABG 30-D/F - 2 -1-0 v počte 2ks.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Schválenie zámeru predať majetok obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.09.2020


  Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi schvaľuje zámer predať majetok obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení zapísaný na LV č. 1097.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Verejná obchodná súťaž

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020 | Zmenené: 22.09.2020


  ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.200,- EUR.

  Predmet predaja:
  Hnuteľná vec „Plynové horáky GB.GANZ, typ ABG -30 -D/F - 2 - 1 - 0 v počte 2 ks v minimálnej hodnote: 1.200,-EUR.
  Podmienky a lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov:
  Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 08.10.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

  Viac informácií o podmienkach predkladania a doručovania cenových ponúk nájdete TU v PDF dokumente.

  Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020


  Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti. Predmetom obchodnej verejnej súťaže(ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce  - zapísanej na LV č. 1097, so súp.č. 465, ul. Lucie Poppovej, Záhorská Ves, na pozemku parc. Č. 195/11, 195/12,
  katastrálne územie Záhorská Ves, okres Malacky o celkovej ploche 590 m2, z čoho 155 m2 tvorí rodinný dom Zuzanka a 435 m2 zastavané plochy a nádvoria.

  Viac informácií o podmienkach obchodnej verejnej súťaže nájdet TU v PDF dokumente

  Verejná obchodná súťaž

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020 | Zmenené: 22.09.2020


  ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.000,- EUR.

  Predmet predaja: Hnuteľná vec FEKÁLNA CISTERNA v minimálnej hodnote: 1.000,-EUR.

  Podmienky a lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov:
  Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 08.10.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

  Viac informácií o podmienkach predkladania a doručovania cenových ponúk nájdete TU v PDF dokumente.

  Oznámenie o zrušení VO

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.08.2020


  Verejný obstarávateľ v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušil verejné obstarávanie na predmet zákazky "ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO  DOMU V OBCI ZÁHORSKÁ VES - ZATEPLENIE STRECHY- PLOCHÉ STRECHY", ktoré bolo vyhlásené vvzvou NA PREDKLADANIE PONÚK v čase od 11.05.2020 do 18.05.2020 do 12:00 hod. prostredníctvom portálu www.tendernet.sk z dôvodu zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

  Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - PDF dokument

  Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na 2. polrok 2020

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 10.08.2020


  16. september 2020
  13. október 2020
  18. november 2020
  15. december 2020
  Zasadnutia sú plánované v uvedené dni o 18.00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov a poslanci OZ môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce a svojho zamestnania.

  Schválený: uznesením č. 14/2020 zo dňa 16.06.2020

  Návrh - Monitorovacia správa PHSR

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.06.2020


  Návrh - Monitorovacia správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves za roky 2015-2022, Monitorovacia správa rok 2019

  Návrh - Prevádzkový poriadok - Zberný dvor

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.06.2020


  Návrh Zberný dvor v Záhorskej Vsi PREVÁDZKOVÝ PORIADOK platný od 01.07.2020.

  Návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2014

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.06.2020


  Návrh dodatku č. 1 k VZN obce Záhorská Ves č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

  Ťažba a úprava zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. - dopojenie vrtu Záhorská Ves 6

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.06.2020


  Ťažba a úprava zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. - dopojenie vrtu Záhorská Ves 6 - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

  Verejná vyhláška

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 17.04.2020


  Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Malacky - oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu územného systému ekologickej stability

  Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.01.2020


   

  Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.02.2019 | Zmenené: 06.03.2019


  Obec Záhorská Ves v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

  Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 40,80 %.

  Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020

  Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.07.2018


  Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020 - zaslanie záverečného stanoviska

  Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

  Preto:
  Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
  Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
  Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

  Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

  KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

  Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená Od 16.11.2020 od 5.00hod .

  Nové vo fotogalérii

  Foto Projekt Revitalizácia priestranstva pri Barine
  Foto 20. reprezentačný ples obce Záhorská Ves, 9. 2. 2019 - Fotostena

  Najnovšie dokumenty

  Verejné obstarávanie

  www.masdolnezahorie.sk

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Virtuálny cintorín Záhorská Ves

  Aké bude počasie

  In-počasie Meteoinfo

  Vodostav rieky Morava s predpoveďou na ďalších 48 hodín z SHMÚ

  Na začiatok


  Obec Záhorská Ves 2020