Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky

Sviatosť pomazania

Pomazanie chorých

"Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje tým, čo vážne ochoreli, pomazaním na čele a na rukách olivovým alebo podľa okolností iným rastlinným riadne posväteným olejom, pričom sa iba raz hovoria slová: Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní."
Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. Preto vhodný čas na jej prijatie je isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti.
Ak chorý, ktorý prijal pomazanie, opäť nadobudne zdravie, môže v prípade ďalšej ťažkej choroby znova prijať túto sviatosť. Počas tej istej choroby možno túto sviatosť zopakovať, ak sa choroba zhorší. Je vhodné prijať pomazanie chorých pred ťažkou operáciou. To isté platí o starých ľuďoch, keď sa ich slabosť stupňuje.
Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby.
Na jej udelenie sa používa olej posvätený biskupom alebo, v prípade potreby, kňazom, ktorý sviatosť vysluhuje.
Slávenie tejto sviatosti v podstate spočíva v pomazaní chorého olejom na čele a na rukách.Toto pomazanie sprevádza liturgická modlitba vysluhujúceho kňaza, ktorou vyprosuje osobitnú milosť tejto sviatosti.

"Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky:

  • spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi;
  • posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;
  • odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;
  • navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;
  • prípravu na prechod do večného života. (KKC 1499-1532)

Sviatosť pomazania vysluhujeme na požiadanie aj doma. Chorých možno nahlásiť v kancelárii farského úradu alebo po osobnom dohovore s kňazom.

Pri súrnom zaopatrení je potrebné uviesť tieto údaje chorého:

  • meno a priezvisko
  • ulicu a číslo domu (v prípade bytu - aj poschodie)
  • v akom stave sa pacient nachádza - teda či je ešte pri vedomí alebo nie
  • je vhodné ponechať aj telefónny kontakt volajúceho