Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky

Sviatosť oltárna

Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete (KKC 1322). „Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy." (KKC 1323) Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. „Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka" (KKC 1324). Napokon slávením Eucharistie sa už spájame s nebeskou liturgiou a anticipujeme večný život, v ktorom bude Boh všetko vo všetkých. (KKC 1326).

Eucharistiu udeľujeme veriacim v každej svätej omši. Chorým prinášame Eucharistiu domov 
podľa ich žiadosti.