Pamätná tabuľa Ľ. Štúrovi odhalená

Veľkou historickou udalosťou pre obyvateľov Záhorskej Vsi bolo odhalenie pamätnej tabule Ľudovítovi Štúrovi, zakladateľovi spisovnej slovenčiny, ktorý 31.mája 1848 utekal cez vtedajšiu Uhorskú Ves v skorých ranných hodinách spolu so svojím ochrancom r.-k. farárom Jánom Galbavým z Jablonového pred zatykačom uhorských úradov do rakúskeho Angernu a odtiaľ na Slovanský zjazd do Prahy.

Pamätná tabuľa

Návrh na uskutočnenie tohto aktu urobil a pripravil kronikár obce Oto Šimkovič, v čom ho podporil starosta obce, obecné zastupiteľstvá i kultúrno-športové komisie  ostatných dvoch volebných období. Podstavec na pamätnú tabuľu urobila firma Stavebniny Dvoran a syn z Vysokej pri Morave a krásnu pamätnú tabuľu firma Kamenárstvo Kostka zo Stupavy.

Historickej udalosti v Záhorskej Vsi dňa 9.júna 2007 o 15,00 hodine sa zúčastnili významní hostia : z Kancelárie Prezidenta Slovenskej republiky pán Holečka, riaditeľ Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice z Martina Doc.PhDr.Augustín Maťovčík Dr.Sc., delegácie z Osvetového kultúrneho strediska Trenčín a z Kultúrneho centra v Stupave, autobus hostí z Modry, ktorý organizovalo Múzeum Ľudovíta Štúra, kde nechýbala pani riaditeľka PhDr.Jančovičová, tajomníčka jubilejného roka Ľ.Štúra PhDr.Pavúková, ba ani národný umelec Ignác Bizmayer, tvorca krásnej modranskej keramiky a ďalší i mladí obdivovatelia Ľ.Štúra z Modry. Návštevou nás poctili aj pani PhDr.Zuzana Krútka, predsedníčka Syndikátu slovenských novinárov, jej manžel, redaktor vládnych novín Verejná správa, pán PhDr. Peter Krútky. Občanov príjemne prekvapila účasť všetkých poslancov OZ obce.

Manželke navrhovateľa realizácie aktu odovzdal krásnu kyticu primátor mesta Stupava Ing. Ján Beleš. Ďalej sa zúčastnili starostovia záhorských obcí z Jablonového, odkiaľ Štúr s Galbavým utekali do Rakúska, z Vysokej pri Morave, Jakubova, Borinky a Zohora. Hosťami boli aj zástupcovia firiem a inštitúcií, ktorí svojím dielom prispeli k realizácii podujatia : Želbet Záhorská Ves, Kníhtlač Gerthofer Zohor, Bemako a Radoma Záhorská Ves, Autooprava Kuchař a firma Berto z Vysokej pri Morave, Kamenárstvo Stupava /pán Karol Kostka s manželkou /, Stavebniny Vysoká pri Morave, KWS Záhorská Ves. Nemožno zabudnúť na miestne spolkové organizácie, ktoré sa podieľali na dobrom priebehu podujatia - Rybársky spolok Morava, Kultúrny spolok Uhranská perla, Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke zduženie Rozkvet, Futbalový klub Tatran .

Príjemným prekvapením boli početní občania obce, bohužiaľ väčšinou strednej a staršej generácie. Vďaka patrí sponzorom pánovi Karolovi Kostkovi zo Stupavy, pánovi Dvoranovi Ľ. zo Stavebnín a Ivanovi Klasovi z Vysokej pri Morave, tiež Karolovi Grujbarovi s manželkou Štefkou.

Všetkých prítomných privítal pán starosta obce JUDr. Boris Šimkovič a krojované deti Sithová Lenka a Mirko Bilkovič uvítali hostí a všetkých prítomných starým slovanským zvykom chlebom a soľou.

V úvode pán starosta predniesol fakty a priebeh okolo úteku Ľ.Štúra z Jablonového cez Plavecký Štvrtok a Uhorskú Ves do Angernu, ako to opísal Viliam Paulíny - Tóth v knižôčke Tri dni zo života Štúra. Po ňom v krátkom príhovore a pozdrave Uhranom vyzdvihol osobnosť Ľ.Štúra, jeho zásluhy o kodifikáciu spisovnej slovenčiny, jeho zápas za slobodu národa pán Doc.PhDr.Augustín Maťovčík Dr.Sc. z Národného biografického ústavu SNK v Martine. Kapitoly z jeho života objasnila tajomníčka minuloročného jubilejného roka Ľ.Štúra PhDr. Oľga Pavúková.

Kultúrno - športová komisia sa postarala o obsahovo bohatý a perfektne prevedený kultúrny program, v ktorom spevokol Uhranka hymnickými piesňami Domovina moja, Kto za pravdu horí, Slovenčina moja rozcítil všetkých prítomných. K tomu prispela aj báseň Ľ.Štúra Rozlúčenie v interpretácii Ing. Jaroslava Slováka.

Predsedníčka kultúrno-športovej komisie pri OZ slečna Zuzana Límová potom poďakovala za pozdravy a prejavy rečníkom . Za dlhoročnú prácu pre kultúrny rozvoj obce a jej historické poznanie i za návrh na pamätnú tabuľu Ľ.Štúrovi odovzdala spolu s krojovanou Nancy Soboličovou kronikárovi obce pánovi Otovi Šimkovičovi Pamätné ocenenie s kyticou vďaky.

Krásne zhotovenú pamätnú tabuľu s výstižným textom a portrétom Ľudovíta Štúra, ktorá je umiestnená na podstavci v mieste, kde stál hostinec Steiner, potom odhalili páni Maťovčík , starosta obce a kronikár obce Záhorská Ves.

Za krásneho horúceho počasia sa potom všetci prítomní odobrali do pekného prostredia Rybárskeho domu nad riekou Moravou, kde v družnej besede spomínali na rôzne legendy o úteku Ľ.Štúra a bohatej kultúrnej činnosti obce v súčasnosti.

Oto Šimkovič

Odhalenie pamätnej tabule

Odhalenie pamätnej tabule

Odhalenie pamätnej tabule

Odhalenie pamätnej tabule

Odhalenie pamätnej tabule

Odhalenie pamätnej tabule

HORE