Priestory MŠ

Materiálno-technické a priestorové podmienky MŠ

Materská škola je päťtriedna s počtom 105 detí. Budova je po rekonštrukcii so školským dvorom pre menšie deti pred budovou a pre staršie deti s ihriskom za budovou. Prízemie tvorí vstupná hala, 3 triedy, 2 spálne, sociálne zariadenia, dve šatne, učebňa, jedáleň, zborovňa so sociálnym zariadením, miestnosť pre prevádzkovú pracovníčku. Na poschodí sa nachádzajú dve priestranné a moderné triedy, každá so sociálnymi zariadeniami, dve šatne, riaditeľňa, zborovňa a miestnosť pre prevádzkovú pracovníčku, archív a sklad.

 • prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality,
 • každá trieda je účelovo vybavená a pre deti podnetná,
 • hračky, didaktické hračky a učebné pomôcky patria k nezastupiteľnému vybaveniu materskej školy - dopĺňajú sa priebežne, podľa potreby,
 • detská a odborná literatúra sa dopĺňajú priebežne podľa ponuky a potreby,
 • telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika spĺňajú požiadavky na výučbu detí,
 • spotrebný materiál na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti je dostatočne zabezpečený, využívame ponuky nových materiálov a netradičných materiálov,
 • stoly a stoličky v triedach sú nahradené novými,
 • nábytok v triedach je nový, spĺňa požiadavky modernej predškolskej výchovy, je vyhotovený z prírodného materiálu, certifikovaný,
 • ležadlá sú obnovené a všetky vymenené za pružné, stabilné a dobre tepelne izolované,
 • hygienická úroveň bola zabezpečená rekonštrukciou hygienických priestorov a rozšírením WC na prízemí, na poschodí je prístup pre deti na WC priamo z tried,
 • komfort na výučbu cudzích jazykov je zabezpečený zriadením učebne na prízemí,
 • školský dvor je vybavený záhradnou architektúrou, pieskoviskami, preliezkami, šmykľavkou, je potrebné opraviť, prípadne vybudovať nové oplotenie materskej školy,
 • stravovanie detí je zabezpečené školskou jedálňou pri materskej škole s vlastnou kuchyňou a jedálňou, ktoré sú po rekonštrukcii a spĺňajú všetky podmienky zdravého stravovania.

Bezpečnosti a ochrane zdravia detí je venovaná zvýšená pozornosť s prihliadnutím na fyziologické potreby detí.

Materská škola - priestory

Materská škola - interiér

Materská škola - priestory

Materská škola - priestory

Materská škola - priestory

HORE