Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Materská škola » Materská škola

Materská škola

Zriaďovateľom Materskej školy je Obecný úrad v Záhorskej Vsi. V jeho pôsobnosti sa postupne za podpory pána starostu JUDr. Borisa Šimkoviča a pod vedením pani riaditeľky Jany Soboličovej rekonštruuje a modernizuje. V roku 2014 prešla rozsiahlou prestavbou a dnes je už naša materská škola päť triedna, tri triedy sú na prízemí a dve triedy na poschodí s kapacitou 105 detí. Materská škola poskytuje plný komfort pre deti i personál.

Dĺžka štúdia:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov, prijímame deti od dvoch rokov. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Štúdium sa končí absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

Poloha našej materskej školy, dlhoročné priateľstvo s Kindergarten v Angerne a v neposlednom rade zapojenie sa do projektu nám ponúkli rozhodnutie pre voľbu názvu Školského vzdelávacieho programu Zvedavé vranky Danka a Suzi. Logo sme prevzali z loga Interkulturálneho vzdelávania detí a dospelých, pretože nám je blízke a vystihuje podstatu v našej materskej škole. Tak, ako je zvedavé dieťa, pýta sa na všetko nové okolo seba, tak sú zvedavé aj vrany, ktoré v hojnom počte žijú na našom území a hranice im nerobia problémy. Lietajú všade, o všetko sa zaujímajú, objavujú prírodu, pozorujú ľudí, ich kultúru a medzi sebou sa o tom rozprávajú.

Materská škola ďalej podporuje:

 • experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku,
 • stimuláciu sociálneho, emocionálneho a morálneho vývinu detí, rozvoj tvorivého a kritického myslenia, schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať,
 • efektívne využívanie digitálnych technológii, ktoré má škola k dispozícii s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí detí predškolského veku.

Takisto rozvíjame osobnosť detí prostredníctvom projektov, a to:

 • Naučme deti piť čistú vodu: cieľom je naučiť deti piť čistú vodu a tým podporiť ich zdravý vývin. Zároveň vybudovať u detí pozitívny vzťah k čistej a zdravej vode, a tým aj uvedomovanie si podpory svojho zdravia, prirodzeného toku energií v tele, sústredenosti a vyššej psychickej a fyzickej výkonnosti.
 • Pán Smietko: cieľom je rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude chápať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a životným prostredím v jeho okolí, chápať potrebu ochrany životného prostredia, získať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia, rozvíjať základné lokomočné pohyby.
 • Rozprávkový chodníček: cieľom je podporovať rozvíjajúcu sa predčitateľskú a jazykovú gramotnosť detí uplatňovaním špecifických metód, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením, rozvíjať kladný vzťah k literárnemu umeniu. Pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie, zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí.
 • Zdravá škôlka: cieľom je podporovať u detí výchovu k zdravému životnému štýlu, k zodpovednosti za svoje zdravie, rozvíjať u detí správne stravovacie návyky, znížiť chorobnosť detí, zlepšiť dochádzku, zvýšiť záujem o pohybové aktivity, zlepšiť u detí stravovacie návyky.
 • Veselé zúbky: cieľom je podporovať u detí návyky správnej starostlivosti o chrup, osvojiť si základné poznatky o zúbkoch, starostlivosti o ústnu dutinu, oboznámiť sa so správnymi technikami čistenia zúbkov, zaujať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu, znížiť výskyt zubných kazov u detí, rozvíjať potrebu chrániť zdravie zubov.
 • Policajt Róbert: cieľom je pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi, v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke, dodržiavať pravidlá vidieť a byť videný.

V tomto školskom roku sa v našej materskej škole vyučuje nemecký jazyk prostredníctvom projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT" v popoludňajších hodinách lektorkou Mgr. Janou Báchorovou. Anglický jazyk sa vyučuje prostredníctvom jazykovej školy Pro Americana.

MŠ odporúča

Milí naši rodičia, milé naše deti.

Všetci sme sa ocitli v zložitej a neznámej situácii. Ťažko sa vyrovnávame s tým, že sa narušil náš zabehnutý režim a stratili sme vzájomný kontakt.
Myslíme na Vás a hlavne na naše a Vaše deti. Máte možnosť naplno využiť čas strávený so svojimi deťmi. Veľa sa spolu hrajte, kreslite, rozprávajte, čítajte im rozprávky, zapájajte ich do bežného života. Pre inšpiráciu Vám ponúkame:

Prajeme Vám, aby ste tieto ťažké chvíle prežili v zdraví a láske.
Vaša MŠ


27.03.2020

Materská škola oznamuje

Riaditeľstvo Materskej školy v Záhorskej Vsi oznamuje rodičom, že minister školstva, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods.8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým že:

 • podávanie žiadostí sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou na adresu materskej školy: materskaskola@zahorsakaves.sk alebo vyplnenú prihlášku odovzdať v podateľni Obecného úradu v Záhorskej Vsi
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa priloží dodatočne pred nástupom do MŠ
 • tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť z našej stránky alebo vyzdvihnúť v podateľni OÚ

Jana Soboličová, riaditeľka MŠ


27.03.2020

2% zaplatenej dane pre OZ pri MŠ

Venujte nám prosím 2% zaplatenej dane. Venujete ich svojim deťom, na ich vzdelávanie, výchovu, rozvoj , zlepšenie prostredia, v ktorom trávia značnú časť dňa.

ĎAKUJEME.

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


06.02.2020

Dokumenty a tlačivá MŠ

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
22.10.2019 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2018/2019 pdf    [290.75 KB] -
07.02.2019 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2017/2018 pdf    [322.52 KB] pdf    [246 KB]
02.01.2018 Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školly ocx    [14.24 KB] pdf    [349.51 KB]
16.11.2017 Školský vzdelávací program Zvedavé vranky - pdf    [288.94 KB]
16.11.2017 Školský poriadok MŠ - pdf    [723.98 KB]
21.10.2016 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (BA 2016) - pdf    [1.27 MB]
06.03.2012 Metodické združenie - pdf    [443.24 KB]