Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Materská škola » Materská škola

Materská škola

Zriaďovateľom Materskej školy je Obecný úrad v Záhorskej Vsi. V jeho pôsobnosti sa postupne za podpory pána starostu JUDr. Borisa Šimkoviča a pod vedením pani riaditeľky Jany Soboličovej rekonštruuje a modernizuje. V roku 2014 prešla rozsiahlou prestavbou a dnes je už naša materská škola päť triedna, tri triedy sú na prízemí a dve triedy na poschodí s kapacitou 105 detí. Materská škola poskytuje plný komfort pre deti i personál.

Dĺžka štúdia:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov, prijímame deti od dvoch rokov. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Štúdium sa končí absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

Poloha našej materskej školy, dlhoročné priateľstvo s Kindergarten v Angerne a v neposlednom rade zapojenie sa do projektu nám ponúkli rozhodnutie pre voľbu názvu Školského vzdelávacieho programu Zvedavé vranky Danka a Suzi. Logo sme prevzali z loga Interkulturálneho vzdelávania detí a dospelých, pretože nám je blízke a vystihuje podstatu v našej materskej škole. Tak, ako je zvedavé dieťa, pýta sa na všetko nové okolo seba, tak sú zvedavé aj vrany, ktoré v hojnom počte žijú na našom území a hranice im nerobia problémy. Lietajú všade, o všetko sa zaujímajú, objavujú prírodu, pozorujú ľudí, ich kultúru a medzi sebou sa o tom rozprávajú.

Materská škola ďalej podporuje:

  • experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku,
  • stimuláciu sociálneho, emocionálneho a morálneho vývinu detí, rozvoj tvorivého a kritického myslenia, schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať,
  • efektívne využívanie digitálnych technológii, ktoré má škola k dispozícii s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí detí predškolského veku.

Takisto rozvíjame osobnosť detí prostredníctvom projektov, a to:

  • Naučme deti piť čistú vodu: cieľom je naučiť deti piť čistú vodu a tým podporiť ich zdravý vývin. Zároveň vybudovať u detí pozitívny vzťah k čistej a zdravej vode, a tým aj uvedomovanie si podpory svojho zdravia, prirodzeného toku energií v tele, sústredenosti a vyššej psychickej a fyzickej výkonnosti.
  • Pán Smietko: cieľom je rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude chápať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a životným prostredím v jeho okolí, chápať potrebu ochrany životného prostredia, získať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia, rozvíjať základné lokomočné pohyby.
  • Rozprávkový chodníček: cieľom je podporovať rozvíjajúcu sa predčitateľskú a jazykovú gramotnosť detí uplatňovaním špecifických metód, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením, rozvíjať kladný vzťah k literárnemu umeniu. Pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie, zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí.
  • Zdravá škôlka: cieľom je podporovať u detí výchovu k zdravému životnému štýlu, k zodpovednosti za svoje zdravie, rozvíjať u detí správne stravovacie návyky, znížiť chorobnosť detí, zlepšiť dochádzku, zvýšiť záujem o pohybové aktivity, zlepšiť u detí stravovacie návyky.
  • Veselé zúbky: cieľom je podporovať u detí návyky správnej starostlivosti o chrup, osvojiť si základné poznatky o zúbkoch, starostlivosti o ústnu dutinu, oboznámiť sa so správnymi technikami čistenia zúbkov, zaujať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu, znížiť výskyt zubných kazov u detí, rozvíjať potrebu chrániť zdravie zubov.
  • Policajt Róbert: cieľom je pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi, v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke, dodržiavať pravidlá vidieť a byť videný.

V tomto školskom roku sa v našej materskej škole vyučuje nemecký jazyk prostredníctvom projektu „Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK - AT" v popoludňajších hodinách lektorkou Mgr. Janou Báchorovou. Anglický jazyk sa vyučuje prostredníctvom jazykovej školy Pro Americana.

Obnovenie prevádzky materskej školy.

Na základe vyjadrenia ministra školstva zo dňa 4.1.2021 oznamujeme, že prevádzka Materskej školy v Záhorskej Vsi bude obnovená od 11.1.2021 len pre zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
Prevádzka bude prebiehať v režime od 6:00 do 16:00 hod. Pred prvým vstupom je potrebné vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti a deti musia mať k dispozícii 2 rúška.
Prosíme Vás, aby ste vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu pristupovali k celej veci mimoriadne zodpovedne. Ak je rodinný príslušník v karanténe, dieťa zostáva po dobu 10 dní doma. Je potrebné, aby ste karanténu vo Vašej rodine nahlásili MŠ.


08.01.2021

Ďakujeme za 2% z Vašich daní

Vďaka 2% z Vašich daní pribudla deťom na školskom dvore lezecká stena v hodnote 3.040,-€. Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli.

Lezecká stena v MŠ

Zmeny v školskom poriadku platné od 1.6.2020

Dôležité informácie

V dokumente nižšie nájdete dôležité informácie k prevádzke MŠ v období počas pandémie COVID 19.

Dokument s informáciami na stiahnutie

Dokumenty a tlačivá MŠ

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
15.12.2020 Interná smernica o postupe a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie ocx    [24.81 KB] pdf    [158.12 KB]
15.12.2020 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2019/2020 pdf    [285.93 KB] -
29.05.2020 Dodatok č. 4 k školskému poriadku Materskej školy v Záhorskej Vsi vydaného dňa 10.09.2015 pdf    [118.13 KB] -
22.10.2019 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2018/2019 pdf    [290.75 KB] -
07.02.2019 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za školský rok 2017/2018 pdf    [322.52 KB] pdf    [246 KB]
02.01.2018 Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školly ocx    [14.24 KB] pdf    [349.51 KB]
16.11.2017 Školský vzdelávací program Zvedavé vranky - pdf    [288.94 KB]
16.11.2017 Školský poriadok MŠ - pdf    [723.98 KB]
21.10.2016 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (BA 2016) - pdf    [1.27 MB]
06.03.2012 Metodické združenie - pdf    [443.24 KB]