Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Samospráva » Orgány obce

Orgány obce

Starosta obce:
JUDr. Boris Šimkovič (nezávislý)
tel. 0948 550 050

Poslanci obecného zastupiteľstva Záhorská Ves

 • Annušová Mária
 • Danihel Pavol
 • Kaderová Soňa
 • Mgr. Klik Viktor
 • Korych Jaroslav
 • Lučanský Peter
 • Lučánsky Martin
 • Nechala Stanislav
 • Nerád Samuel

Obecná rada:

 • starosta obce JUDr. Boris Šimkovič
 • Mgr. Viktor Klik
 • Martin Lučánsky
 • Jaroslav Korych

Náplň práce komisíí

Kultúrno športovej komisie:

 • predkladať podnety na činnosť organizácií venujúcich sa deťom a mládeži a tým skvalitniť vzdelávací proces detí a mládeže /školské kluby/, spoločne pripravovať plány na využitie týchto zariadení počas prázdnin
 • hodnotiť stav výchovno-vzdelávacích výsledkov na základe podkladov školskej správy
 • sledovať stav kultúrnych pamiatok na území obce
 • podieľať sa na príprave obecných kultúrnych akcií
 • navrhovať a dávať podnety k organizovaniu obecných osláv
 • prehodnocovať zápis do kroniky obce

Finančnej komisie:

 • sledovať plnenie rozpočtu a odporúčať potrebné rozpočtové opatrenia
 • predkladať stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu obce za jednotlivé roky
 • dávať stanovisko k rozhodovaniu o organizačných, ekonomických a iných opatreniach s dopadom na rozpočet obce
 • dať stanovisko k rozhodovaniu o majetku obce, pritom dbať na jeho plné účelové využitie
 • predkladať podnety v individuálnych prípadoch o výške daní a poplatkov, alebo ich úľave, prípadne i od ich oslobodenia
 • dávať stanoviská k rozhodovaniu o zavedení verejných dávok, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, o prijatí alebo poskytnutí úverov a pôžičiek
 • vyjadriť sa k návrhom o združení prostriedkov s inými obcami, právnickými alebo fyzickými osobami
 • kontrolovať vedenie účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, príspevkovým organizáciám obce a iným právnym subjektom obce
 • vyjadrovať sa k návrhom všeobecných záväzných nariadení obce a k ich doplnkom
 • sledovať stav rozvoja služieb a ich účelné rozloženie na území obce
 • vyjadrovať sa k všetkým prevodom a presunom majetku obce a k jeho odpredaju
 • vyjadrovať sa k žiadostiam na umiestnenie prevádzok súkromných podnikateľov a spoločností
 • navrhovať opatrenia voči podnikateľom, ktorí nedodržujú podmienky podnikania, prijaté pri ich registrácií

Stavebnej komisie a ŽP:

 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu obce v danej oblasti
 • prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • prerokováva koncepčné materiály predkladané do obecného zastupiteľstva týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • sleduje návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva
 • vyjadrovať sa k stavu na úseku verejného poriadku v obci
 • kontrolovať stav vybavovania pripomienok, priamo sa vyjadrovať k predloženým záležitostiam
 • rieši a vydáva stanovisko k predloženým sťažnostiam, týkajúcich sa narúšania občianskeho a manželského spolunažívania, susedských vzťahov, nedodržiavanie domového poriadku, poškodzovanie majetku a porušovania všeobecne záväzných nariadení obce
 • dozerať a kontrolovať vytváranie a ochranu podmienok zdravého spôsobu života v obci
 • dávať návrhy, podnety a požiadavky iným príslušným orgánom na vykonanie opatrení v prípadoch, ako dochádza k vzniku nebezpečia ohrozenia ŽP v obci
 • sledovať iniciatívu občanov pri vytváraní zdravých životných podmienok v obci a vyjadrovať sa k nej
 • predkladať návrhy na plánovité vytváranie podmienok na postupné vylepšovanie ŽP v obci
 • vyjadrovať sa ku všetkým vydávaným záväzným nariadeniam obce
 • kontrolovať dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, keď ich porušovaním dochádza k ujme na ŽP
 • vyjadrovať sa k vydávaniu nariadenia o spôsobe nakladania s TKO odpadom v obci

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na 2. polrok 2020

16. september 2020
13. október 2020
18. november 2020
15. december 2020
Zasadnutia sú plánované v uvedené dni o 18.00 hodine. V prípade potreby bude zasadnutie OZ zvolané aj mimo uvedených termínov a poslanci OZ môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce a svojho zamestnania.

Schválený: uznesením č. 14/2020 zo dňa 16.06.2020


10.08.2020

Komisie

KULTÚRNO ŠPORTOVÁ

 • Jaroslav Korych (PREDSEDA)
 • Martin Lučánsky
 • Samuel Nerád
 • Mária Annušová
 • Stanislav Nechala
 • Bc. Natália Vajdečková (člen z radu občanov)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Peter Lučanský (PREDSEDA)
 • Martin Lučánsky
 • Michal Zeman (člen z radu občanov)
 • Michal Zelenák (člen z radu občanov)
 • Peter Lím (člen z radu občanov

STAVEBNÁ KOMISIA

 • Pavol Danihel (PREDSEDA)
 • Peter Lučanský
 • Jaroslav Korych
 • Pavol Antala (člen z radu občanov)
 • Róbert Horák (člen z radu občanov)
 • Adriana Poláková (člen z radu občanov)
 • Štefan Polák (člen z radu občanov)
 • Miroslava Ivančíková (člen z radu občanov)

FINANČNÁ KOMISIA

 • Mgr. Viktor Klik (PREDSEDA)
 • Soňa Kaderová
 • Martin Lučánsky
 • Andrej Bajtek (člen z radu občanov)
 • Ing. Jarmila Búdová (člen z radu občanov)
 • Pavol Benedik (člen z radu občanov)