Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Úradná tabuľa

Návrh Dodatok č. 1 k VZN 1/2022

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.08.2022


Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.07.2022


Obec Záhorská Ves, vlastník nehnuteľnosti uvedenej ako predmet nájmu, zverejňuje zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Predmet nájmu :
Časť nehnuteľnosti - nájom nebytových priestorov zapísaných na LV č. 1097, parc. č. 95, katastrálne územie Záhorská Ves, (budova CVČ) o výmere 25 m2, za účelom prevádzkovania letnej terasy, vybudovania pergoly o rozmere 3 x 6m s možnosťou vonkajšieho sedenia pri budove CVČ na obdobie júl - september 2022 .

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.07.2022


Obec Záhorská Ves so sídlom Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves, na základe ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia OZ v Záhorskej Vsi Vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov nehnuteľného majetku obce - zapísanej na LV č. 1097, so súpisným č. 39, ul. Hlavná, Záhorská Ves, na parc. č. 101/2 registra „C", druh rodinný dom, katastrálne územie Záhorská Ves o celkovej výmere 412 m2 - plocha na prenájom o výmere 39,32 m2 - ďalej len „nehnuteľnosť".

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Návrh zmluvy

Oznam o zmene názvov ulíc

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.07.2022


Vážení občania,
Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi uznesením č. 11/2022 zo dňa 28.02.2022 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obec Záhorská Ves o názvoch ulíc a verejného priestranstva číslo 1/2022. Obec všetky údaje doplnila do registra adries. Občania si na základe zmeny názvu ulice majú povinnosť vybaviť nový občiansky preukaz (uvedená zmena je vykonaná Okresným riaditeľstvom Policajného zboru bezplatne z dôvodu zmeny názvu ulíc). Následne treba túto zmenu oznámiť aj príslušným inštitúciám (zdravotná poisťovňa, zamestnávateľ, ÚPSVAR, banka, komerčné poisťovne, v prípade podnikateľov živnostenský a obchodný register, v prípade dôchodcov sociálna poisťovňa).

Zoznam ulíc so zmeneným názvom nájdete TU v PDF dokumente.

Podmienky verejnej obchodnej súťaže

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.07.2022


Podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj majetku obce Záhorská Ves.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj nadbytočného majetku obce:
- Diva, LV 164 Parcelné číslo 49/1 zastavané plochy a nádvoria,
- Diva, LV 164 Parcelné číslo 49/2 zastavané plochy a nádvoria,
- stavby dom Parcelné číslo 49/1, súp. číslo 183
- stavby garáž Parcelné číslo 49/12 súp. číslo 205

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Inflačná pomoc

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 07.07.2022


Návrh Dodatok č. 14 k VZN č. 3/2008

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.06.2022


Návrh - Záverečný účet obce za rok 2021

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.06.2022


Oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.06.2022


bec Záhorská Ves zverejňuje oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena v prospech Združenia obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre výstavbu a prevádzkovanie ČOV a kanalizáciu v obciach.

Oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena - PDF dokument

Návrh VZN č.3/2022

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.05.2022


Návrh - Monitorovacia správa PHSR za rok 2021

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 16.05.2022


Návrh VZN

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 16.05.2022


Verejná obchodná súťaž na odpredaj majetku obce.

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.05.2022


Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj nadbytočného majetku obce:
pozemky v katastrálnom území Diva (zastavané plochy a nádvoria), dom a garáž.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Zrušené plánované OZ 13.4.2022

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.04.2022


Týmto oznamujeme, že plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obci Záhorská Ves sa dňa 13.4.2022 konať nebude.

Informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre vojnových utečencov z Ukrajiny

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 31.03.2022


V mnohých mestách a obciach našli svoje dočasné bydlisko vojnoví utečenci z Ukrajiny. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo všetky potrebné informácie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na stránke https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine.

Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vojnových utečencov zverejnila aj Všeobecná zdravotná poisťovňa na svojej stránke https://www.vszp.sk/ukrajina/.

Leták na stiahnutie vo formáte PDF

Dočasné útočisko pre občanov Ukrajiny

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.03.2022


Obchodná verejná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.03.2022


Obec Záhorská Ves Vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov nehnuteľného majetku obce - zapísanej na LV č. 1097, so súpisným č. 39, ul. Hlavná, Záhorská Ves, na parc. č. 101/2 registra „C", druh rodinný dom, katastrálne územie Záhorská Ves o celkovej výmere 412 m2 - plocha na prenájom o výmere 39,32 m2.

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch:

Úroveň vytriedenia KO v roku 2021

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.02.2022


Modernizácia vybavenia zariadenia opatrovateľskej služby Jeseň života

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 07.02.2022


loga

Názov projektu: Modernizácia vybavenia zariadenia opatrovateľskej služby Jeseň života

Kód projektu: IROP-CLLD-Q391-512-002-017

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Viac informácií o projekte nájdete TU

Návrh VZN

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.02.2022


Zverejnenie informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 14.01.2022


Projekt Pohybom ku zdraviu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.01.2022


V mesiaci november 2021 bol na dvore materskej škôlky zrealizovaný projekt „Pohybom ku zdraviu".

Bratislavský samosprávny kraj

V materskej škôlke bolo osadené herné zariadenie pyramída lezecká s dopadovou plochou, projekt bol spolufinancovaný Bratislavským samosprávnym krajom sumou vo výške 2000 Eur.

Projekt Pohybom ku zdraviu - PDF dokument

Projekt Rekonštrukcia priestorov bývalého bytu školníka

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 10.01.2022


Bratislavský samosprávny kraj

Projekt Rekonštrukcia priestorov bývalého bytu školníka je spolufinancovaný Bratislavským samosprávnym krajom.
Individuálna dotácia z BSK 2021.

Bola uskutočnená rekonštrukcia kúrenia a renovácia podláh na vybudovanie novej triedy.

Projekt Rekonštrukcia priestorov bývalého bytu školníka  - PDF oznam

Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023,2024.

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 10.12.2021


Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2021


Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 - PDF dokument na stiahnutie

PHSR, Monitorovacia správa za rok 2020 - Návrh

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2021


 • Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Záhorská Ves na roky 2015-2022, Monitorovacia správa za rok 2020 - PDF dokument
 • Monitorovacia správa za rok 2020 - tabuľky - PDF dokument

Návrh Dodatok č. 1 k VZN 5/2021

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 26.11.2021


Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby JESEŇ ŽIVOTA p.o.

Zverejnenie zámeru odpredaja prebytočného majetku obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.11.2021


Obec Záhorská Ves zverejňuje Z Á M E R na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce Záhorská Ves.

Osobitný zreteľ: Budova ohrozuje bezpečie a zdravie obyvateľov vedľajšej nehnuteľnosti. Stav vyžaduje okamžité riešenie.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZ

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.01.2021


Starosta obce Záhorská Ves oznamuje, že s účinnosťou od 01. januára 2021 zanikne mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi Samuelovi Nerádovi podľa § 25 ods. 2 písm. cl zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, keď bola písomnosť "Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a člena kultúrno - športovej komisie" doručená na Obecný úrad v Záhorskej Vsi dňa 17.12.2020.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente

Hotelový a rekreačný komplex, Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.12.2020


Na základe § 23 ods. 3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznamujeme občanom, že na webovom sídle ministerstva je zverejnený na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/hotelovy-rekreacny-komplex-zahorska-ves
zámer navrhovanej činnosti Hotelový a rekreačný komplex, Záhorská Ves.
Podľa § 23 ods. 4 zákona môže verejnosť doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií podľa §23 ods. 3 zákona, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Zverejnené: 03.12.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 03.12.2020


Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.11.2020


Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Záhorská Ves č..../2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves je možno pripomienkovať písomne v lehote 10 dní do 22.11.2020 na adresu Obecný úrad, Hlavná č.29/184, 900 65 Záhorská Ves, alebo na e-mail: urad@zahorskaves.sk.

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves - PDF dokument

Výsledok hlasovania Per rollam zo dňa 11.11.2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 12.11.2020


OZNÁMENIE O HLASOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ZÁHORSKÁ VES PER ROLLAM DŇA 11.11.2020 o 17:00 HOD.

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 04.11.2020


Podľa ustanovenia § 30f ods. 2 prvej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Toto ustanovenie bolo vložené zákonom č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-1.
Ak obecné zastupiteľstvo nemôže rokovať prostredníctvom videokonferencie ani klasickým spôsobom, zákonodarca ponúka aj možnosť hlasovania tzv. per rollam.

Verejná obchodná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020 | Zmenené: 22.09.2020


ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.200,- EUR.

Predmet predaja:
Hnuteľná vec „Plynové horáky GB.GANZ, typ ABG -30 -D/F - 2 - 1 - 0 v počte 2 ks v minimálnej hodnote: 1.200,-EUR.
Podmienky a lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov:
Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 08.10.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

Viac informácií o podmienkach predkladania a doručovania cenových ponúk nájdete TU v PDF dokumente.

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020


Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti. Predmetom obchodnej verejnej súťaže(ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce  - zapísanej na LV č. 1097, so súp.č. 465, ul. Lucie Poppovej, Záhorská Ves, na pozemku parc. Č. 195/11, 195/12,
katastrálne územie Záhorská Ves, okres Malacky o celkovej ploche 590 m2, z čoho 155 m2 tvorí rodinný dom Zuzanka a 435 m2 zastavané plochy a nádvoria.

Viac informácií o podmienkach obchodnej verejnej súťaže nájdet TU v PDF dokumente

Verejná obchodná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 18.09.2020 | Zmenené: 22.09.2020


ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK za ponúknutú cenu v minimálnej hodnote: 1.000,- EUR.

Predmet predaja: Hnuteľná vec FEKÁLNA CISTERNA v minimálnej hodnote: 1.000,-EUR.

Podmienky a lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov:
Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do: 08.10.2020 do 12,00hod. Súťažné návrhy po tejto lehote budú zo súťaže vylúčené.

Viac informácií o podmienkach predkladania a doručovania cenových ponúk nájdete TU v PDF dokumente.

Oznámenie o zrušení VO

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 19.08.2020


Verejný obstarávateľ v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušil verejné obstarávanie na predmet zákazky "ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO  DOMU V OBCI ZÁHORSKÁ VES - ZATEPLENIE STRECHY- PLOCHÉ STRECHY", ktoré bolo vyhlásené vvzvou NA PREDKLADANIE PONÚK v čase od 11.05.2020 do 18.05.2020 do 12:00 hod. prostredníctvom portálu www.tendernet.sk z dôvodu zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - PDF dokument

Návrh - Monitorovacia správa PHSR

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.06.2020


Ťažba a úprava zemného plynu v dobývacom priestore Záhorská Ves I. - dopojenie vrtu Záhorská Ves 6

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 01.06.2020


Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 13.01.2020


Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 28.02.2019 | Zmenené: 06.03.2019


Obec Záhorská Ves v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 40,80 %.

Program odpadového hospodárstva BK na roky 2016-2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.07.2018


KOMPA Záhorská Ves - Angern/March

Prevádzka KOMPY Záhorská Ves - Angern je otvorená .

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Streda: od 12.00 do 17.00
Sobota: od 10.00 do 14.00

Poďakovanie starostu

chcem sa Vám poďakovať za prekonané obdobie pandémie. Bolo to náročné a únavné. Podrobili sme sa a poslúchali sme mnohokrát aj nezmyselné opatrenia, ale prekonali sme spoločnými silami toto ťažké obdobie. Verím, že ak príde ďalšia vlna, spoločne spolu porazíme tento neduh. Urobím všetko čo sa dá, aby som ochránil našu obec, všetko pre našich občanov, pre Vás.
Napriek ťažkej dobe sme v našej obci budovali a zveľaďovali. Podarilo sa vybudovať kultúrny dom - kompletne vnútorné priestory, okná dvere, strechu. Zberný dvor aj so zariadeniami - traktor, bobcat, drtičku, kontajnery, novú vlečku, váhu. Vybudovali sme novú hasičskú zbrojnicu, čo je veľmi dôležité, lebo Morava nás obklopuje skoro všade. Popri týchto aktivitách samozrejme funguje kompa, zariadenie pre seniorov - Jeseň života, ZŠ, MŠ, varenie pre dôchodcov s rozvozom domov, ČOV ide nepretržite vďaka zamestnancom OcÚ Záhorskej Vsi a pána Jánoša. Na ČOV máme 15 rokov starú technológiu, ktorú treba vymeniť- zmodernizovať, lebo sú vysoké náklady! Momentálne pracujeme na rozšírení ČOV a novej technológii. Zasadili sme a staráme sa o 100 nových stromov v obci, kosíme trávu v obci atď.... OcÚ zamestnanci sú tu denno-denne pre Vás. Snažíme sa čestne a poctivo pracovať v prospech občanov Záhorskej Vsi. Všetko sa budovalo a buduje pre Vás, nie pre „Šimkoviča".
Z týchto dôvodov Vás moji spoluobčania oslovujem, lebo určite čítate facebook, kde sú uvádzané polopravdy a klamstvá. Od posledných volieb vznikla v obci skupina ľudí, ktorá rozosieva medzi občanov nenávisť, zlobu, nevraživosť. Vyložene útočia voči mojej osobe a hanobia moju prácu a prácu OcÚ Záhorská Ves.
Vážení spoluobčania, poctivá, čestná práca, ktorú sa snažím pre Vás robiť už skoro 20 rokov je moje vysvedčenie. Preto, nedajte sa oklamať ľuďmi, ktorí pre našu Záhorskú Ves nič, okrem vnášania nenávisti a pletiek neurobili.
Vyzývam túto skupinu ľudí, aby prestali s rozširovaním nenávisti a hanobenia mojej práce a OcÚ. Vyzývam ich, aby sa zamysleli nad pojmami ako spolupatričnosť, pokora, priateľstvo, láska, úcta k spoluobčanovi. Aby nerobili hanbu nie starostovi, ale celej dedine!
Vidíte, čo sme vybudovali za posledné roky, preto Vás žiadam v mene všetkých občanov, ktorí to myslia s obcou úprimne, začnite robiť niečo, čo obci pomôže, navrhnite čo budovať a ako. Zožeňte peniaze na to a podobne.
Iba toto naše vzťahy môže posunúť vpred. Zamyslite sa nad všetkým a začnite robiť niečo pozitívne pre občanov a obec!
Myslím to úprimne a dúfam, že to pochopíte.

S úctou ku všetkým občanom Záhorskej Vsi
Váš starosta Boris Šimkovič

Čo kam patrí

Radíme, ako správne triediť odpad.

Ako správne triediť odpad, plagát PDF

Kuchynský odpad

Kuchynský odpad separovanie

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

Zálohujme - plagát

Máme radi záhorskú, slogan

Jediná nemožná cesta je tá, ktorú nikdy nezačneme!

Preto:
Nedajme si našu Záhorskú Ves. Myslime pozitívne a majme sa radi. Vážme si jeden druhého.
Nie závisť a nenávisť, ale pokora a láska...
Verte, bude nám takto lepšie. Zlo ešte nič pekné neprinieslo.

Poďme spoločne ďalej hľadať dobro!

Nové vo fotogalérii

Foto Úspech žiačok v mažoretkovom športe
Foto Stavanie máje

Najnovšie dokumenty

 • Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022
  pdf [191.82 KB]
 • Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022
  pdf [191.82 KB]
 • Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 13. 07. 2022
  pdf [165.35 KB]
 • Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 13.07.2022
  pdf [180.06 KB]
 • Výkaz o vybratej miestnej dani za ubytovanie
  pdf [327.22 KB]

Verejné obstarávanie

Virtuálny cintorín Záhorská Ves

cintoriny.sk

Virtuálny cintorín Záhorská Ves