Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky

Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže

Vyhlasovateľ: Obec Záhorská Ves, Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves zastúpená JUDr. Borisom Šimkovičom, starostom IČO: 003052019 DIČ: 2020643768 - ako vlastník.

Dňa 7.3.2018 bolo na webovej stránke www.zahorskaves.sk a na úradnej tabuli obce Záhorská Ves zverejnené vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS") zo dňa 06.03.2018 v termíne v dňoch 07.03.2018 - 17.03.2018, na prenájom majetku obce Záhorská Ves - nebytový priestor Obec Záhorská Ves so sídlom Hlavná č. 29, 900 65 Záhorská Ves s podmienkou najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti v Záhorskej Vsi nebytového priestoru nehnuteľnosti so súp. č. 39, Hlavná ulica, Záhorská Ves, na pozemku par. č. 101/2, katastrálne územie Záhorská Ves, okres Malacky o veľkosti 39,33 m2. Minimálna požadovaná suma, za ktorú sa nehnuteľnosť ponúka na prenájom, je 150 eur/mesiac. Poplatky spojené s prenájmom nehnuteľnosti sa uhrádzajú osobitne v sume cca 50 eur/mesiac. Zábezpeka vo výške 450 eur musí byť uhradená pred podpisom zmluvy. Prenájom nehnuteľnosti je na dobu 5 rokov.

V súlade so znením vyhlásenie OVS bod 12. si vyhlasovateľ vyhradil právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme zrušiť túto súťaž.
V zmysle uvedeného vyhlasovateľ týmto oznamuje, že obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi uznesením č. 26/2018 zo dňa 17.04.2018 schválilo zrušenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v dňoch 07.03.2018 - 20.03.2018

V Záhorskej Vsi 18.04.2018

Oznámenie o zrušení obchodnej  verejnej súťaže vo formáte PDF


Posledná úprava: 14.06.2019

Naspäť na zoznam aktualít