Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zriadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti obce Záhorská Ves

pdf
Dátum zadania: 07.03.2019