VZN 3/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019

doc pdf
Dátum zadania: 29.11.2018