Dodatok č. 5 k VZN obce Záhorská Ves č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves

pdf
Dátum zadania: 14.12.2017