VZN 2/2017 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018

pdf
Dátum zadania: 14.12.2017