VZN 2/2016 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017

pdf
Dátum zadania: 16.12.2016