VZN 1/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

pdf
Dátum zadania: 30.09.2016