Dodatok č. 3 k VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na diet'a materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves

pdf
Dátum zadania: 07.01.2016